Z6_PPGAHG800HBI806K3LFSAS0P15
Z7_PPGAHG800HBI806K3LFSAS05F3

Екология

Дата на публикуване: 24.01.2023
Последна актуализация: 15.05.2024

 

 


13.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение - Изграждане на жилищно-търговска сграда


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на инвестиционно предложение
за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец С-5х „Тотех – Старо Оряхово“ в ПИ с идентификатор 68998.94.920 в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна за самостоятелно водоснабдяване за напояване


25.04.2024 г.

Заповед № 973 от 25.04.2024 г. относно отсичане на 1 брой дърво от дървесен вид "Бор"

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Заповед № 926 от 22.04.2024 г. относно кастрене на дървета от дървесен вид „липа“, "акация" и "чинар"

Заповед № 925 от 22.04.2024 г. за отсичане на дърво от дървесен вид "липа"

Заповед № 886 от 15.04.2024 г. относно отсичане на 1 бр. дърво от дървесен вид „акация“


24.04.2024 г.

Решение № ВА-25/ЕО/2024 г. на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Проект програма за опазване на околната среда община Долни чифлик 2024-2030 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
ЗА ПЕРИОДА 2023-2030Г.

23.04.2024 г.

Обявление за инвестиционно предложение


15.04.2024 г.

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност


18.03.2024 г.

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност


22.02.2024 г.

Разрешение № 594 от 19.01.2024 г. на Министъра на енергетиката Относно  проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т, 5 от Закона за подземните богатства в площ „Шкорпиловци", разположена в землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.


19.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за самостоятелно водоснабдяване  за напояване на тревни чимове


18.09.2023 г.

Заповед № РД-2148 от 18.09.2023 относно честотата на сметоизвозване за 2024 г.


30.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на 12 жилищни сгради в село Солник

 

05.05.2023 г.

Информация за обществеността относно управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на община Долни чифлик


03.05.2023 г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци  от пластмаси, стъкло, хартия, картон, метал
Наименование Населено място на  площадката    
1 "КОЕВ МЕТАЛ" ЕООД гр. Долни чифлик, УПИ XVII 1057, кв. 116    
         

25.04.2023 г.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС


30.01.2023 г.

Протокол от проведено общо събрание на членовете на Регионално сдружение на общините


23.01.2023 г.

Решение № ВА-11/ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик 2021-2028 г.


19.10.2022 г.


22.09.2022 г.

Протокол от проведено общо събрание на членовете на Регионално сдружение на общините


13.09.2022 г.

Лица, определени за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Долни чифлик:

1. Заместник кмет на община Долни чифлик

2. Главен експерт СС

3. Старши експерт ПРЧК


Протокол

 

Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTO20O0

Екология

Дата на публикуване: 24.01.2023
Последна актуализация: 15.05.2024

 

 


13.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение - Изграждане на жилищно-търговска сграда


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на инвестиционно предложение
за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец С-5х „Тотех – Старо Оряхово“ в ПИ с идентификатор 68998.94.920 в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна за самостоятелно водоснабдяване за напояване


25.04.2024 г.

Заповед № 973 от 25.04.2024 г. относно отсичане на 1 брой дърво от дървесен вид "Бор"

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Заповед № 926 от 22.04.2024 г. относно кастрене на дървета от дървесен вид „липа“, "акация" и "чинар"

Заповед № 925 от 22.04.2024 г. за отсичане на дърво от дървесен вид "липа"

Заповед № 886 от 15.04.2024 г. относно отсичане на 1 бр. дърво от дървесен вид „акация“


24.04.2024 г.

Решение № ВА-25/ЕО/2024 г. на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Проект програма за опазване на околната среда община Долни чифлик 2024-2030 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
ЗА ПЕРИОДА 2023-2030Г.

23.04.2024 г.

Обявление за инвестиционно предложение


15.04.2024 г.

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност


18.03.2024 г.

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност


22.02.2024 г.

Разрешение № 594 от 19.01.2024 г. на Министъра на енергетиката Относно  проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т, 5 от Закона за подземните богатства в площ „Шкорпиловци", разположена в землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.


19.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за самостоятелно водоснабдяване  за напояване на тревни чимове


18.09.2023 г.

Заповед № РД-2148 от 18.09.2023 относно честотата на сметоизвозване за 2024 г.


30.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на 12 жилищни сгради в село Солник

 

05.05.2023 г.

Информация за обществеността относно управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на община Долни чифлик


03.05.2023 г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци  от пластмаси, стъкло, хартия, картон, метал
Наименование Населено място на  площадката    
1 "КОЕВ МЕТАЛ" ЕООД гр. Долни чифлик, УПИ XVII 1057, кв. 116    
         

25.04.2023 г.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС


30.01.2023 г.

Протокол от проведено общо събрание на членовете на Регионално сдружение на общините


23.01.2023 г.

Решение № ВА-11/ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик 2021-2028 г.


19.10.2022 г.


22.09.2022 г.

Протокол от проведено общо събрание на членовете на Регионално сдружение на общините


13.09.2022 г.

Лица, определени за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Долни чифлик:

1. Заместник кмет на община Долни чифлик

2. Главен експерт СС

3. Старши експерт ПРЧК


Протокол