Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCSB80
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCSB27

Устройство на територията

Дата на публикуване: 07.04.2022
Последна актуализация: 01.03.2023

Обявление относно разработен „Проект за санитарно - охранителна зона (СОЗ) около водовземна система, състояща се от тръбен кладенец

Заповед СОЗ - 2 от 06.02.2023 г. на Басейнова дирекция "Черноморски район" относно определяне на санитарно - охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група "Солник"

Заповед СОЗ - 3 от 07.02.2023 г. на Басейнова дирекция "Черноморски район" санитарно - охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "Раковец"

 

Решение № ВА-81/ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка