Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове на Съвета на децата

Дата на публикуване: 03.04.2024
Последна актуализация: 03.04.2024

П О К А Н А

 

Община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове  на Съвета на децата

 

        Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Законодателните норми по отношение на детското участие в България са създадени въз основа на Конвенцията на ООН за правата на детето и обхващат всички сфери на обществения живот.
            Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.  Целта му е  да се насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално.
 
           Във връзка с изпълнението на общинско ниво, община Долни чифлик стартира процедура за подбор на кандидати за членове  на Съвета на децата.
            В конкурса могат да участват кандидати – деца на възраст от 13  до 16 години. Всяко дете има право да кандидатства в едно от четирите направления:
А) членове на училищни форми за самоуправление съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
Г) индивидуални кандидатури.
 
             Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления. Децата могат да кандидатстват и индивидуално. Всяко дете има право да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група.
 
             Критериите за подбор на членове на Съвета за децата са следните:
 
 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажиране към обща кауза;
 • Умение за участие в дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Умения да мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

 

         Необходимите документи за кандидатстване са:
 1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
 2. Мотивационно писмо (по образец);

 

             Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 17.00 часа на 24.05.2024 г., на гише „Деловодство и информация” в Център за услуги и информация на граждани- гр. Долни чифлик, пл. „Тича”, №1,  по поща на адрес: гр. Долни чифлик 9120, пл. „Тича“№1 или на e-mail: obshtina@dolnichiflik.bg
  
             Общинското класиране не обвързва избора на областния управител. Той от своя страна изпраща своето предложение за кандидати на Съвета на децата на областно ниво на Председателя на ДАЗД, където се извършва окончателното класиране на национално ниво.

 

Приложения:
 
 
             Лице за контакти: общ. Долни чифлик,  Станка Тодорова - тел. 0887690699, стая № 405, ет. 4.