Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE5AS2
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5A25

Съдебни заседатели

Дата на публикуване: 09.06.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

Публикувано на 12.06.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд – Варна, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение № 1028 по  Протокол  № 51 от заседание на Общински съвет – Долни чифлик проведено на 18.05.2023 г. Общински съвет - Долни чифлик  е избрал временна комисия и открива процедура за определяне на съдебен заседател за Районен съд - Варна.

В изпълнение на чл. 67б от Закона за съдебната власт на 19.04.2023 г. е взето решение от Общо събрание на Окръжен съд - Варна, с което е определен броят на съдебните заседатели за Районен съд - Варна, като за община Долни чифлик е определен един съдебен заседател. Според разпоредбата на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на определени изисквания.

 Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

          Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно нормата на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Във връзка с горното, в срок до 14.07.2023г., всички желаещи да кандидатстват пред временната комисия за определяне на съдебен заседател за Районен съд - Варна, следва да представят в деловодството на ОбС Долни чифлик – гр. Долни чифлик, пл.“Тича“ № 1, ет. 2, стая 201, в административната сграда на община Долни чифлик, заявление /по образец/ ведно с документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие /по образец/;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/.

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидата е роден преди 16 юли 1973 г.

                Образци на документите /заявление, декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт и писмено съгласие/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Долни чифлик (кабинет 201, етаж 2, в административната сграда на община Долни чифлик).

Документите се подават лично в сградата на община Долни чифлик, кабинет 201, етаж 2 в срок до 14.07.2023 г.

                Предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ЧИФЛИК

 


Публикувано на 04.10.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд – Варна, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение № 838 от 29.09.2022 г. по  Протокол  № 42,  Общински съвет - Долни чифлик е открил процедура за  попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при следните правила:

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 1.1.Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

          1.2.Съгласно чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

2. Във връзка с горното, в срок до 14.10.2022г., всички желаещи да кандидатстват пред временната комисия за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна, следва да представят в деловодството на ОбС Долни чифлик: гр. Долни чифлик, пл.“Тича“ № 1, ет.2, стая 16, в административната сграда на община Долни чифлик, заявление /по образец/ ведно с документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие /по образец/;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт /по образец/.

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидата е роден преди 16 юли 1973 г.

            Образци на документите /заявление, декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт и писмено съгласие/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Долни чифлик (кабинет 16, етаж 2, в административната сграда на община Долни чифлик).

Документите се подават лично в сградата на община Долни чифлик, кабинет 16, етаж 2 в срок до 14.10.2022г.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ЧИФЛИК

 


Публикувано на 15.08.2022 г.

Доклад относно: Предложение за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд-Варна, Апелативен район-Варна за мандат 2023-2026 г.


Публикувано на 18.07.2022 г.

Списък на допуснати съдебни заседатели


Публикувано на 06.07.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд – Варна, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение № 751 от 26.05.2022 г. по  Протокол  № 38 и Решение № 774 от 30.06.2022г. по Протокол № 39  Общински съвет - Долни чифлик е избрал временна комисия и открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна.

В изпълнение на чл.67б от Закона за съдебната власт на 28.03.2022г. е взето решение от Общо събрание на Апелативен съд - Варна, с което е определен броят на съдебните заседатели за Окръжен съд - Варна, като за община Долни чифлик са определени 3 /трима/ съдебни заседатели. Според разпоредбата на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на определени изисквания.

 

 Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

          Съгласно чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Във връзка с горното, в срок до 15.07.2022г., всички желаещи да кандидатстват пред временната комисия за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна, следва да представят в деловодството на ОбС Долни чифлик: гр. Долни чифлик, пл.“Тича“ № 1, ет.2, стая 16, в административната сграда на община Долни чифлик, заявление /по образец/ ведно с документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие /по образец/;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт /по образец/.

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидата е роден преди 16 юли 1973 г.

 

            Образци на документите /заявление, декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт и писмено съгласие/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Долни чифлик (кабинет 16, етаж 2, в административната сграда на община Долни чифлик).

Документите се подават лично в сградата на община Долни чифлик, кабинет 16, етаж 2 в срок до 15.07.2022г.

 

            Предвид разпоредбата на чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

 


Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд -Варна, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение № 751 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Долни чифлик проведено на 26.05.2022 г. Общински съвет - Долни чифлик е избрал временна комисия и открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна.

В изпълнение на чл.67б от Закона за съдебната власт на 28.03.2022г. е взето решение от Общо събрание на Апелативен съд - Варна, с което е определен броят на съдебните заседатели за Окръжен съд - Варна, като за община Долни чифлик са определени 3 /трима/ съдебни заседатели. Според разпоредбата на чл.67, ал.1 и ал.З от Закона за съдебната власт кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на определени изисквания.
 

Изтегли изисквания и заявление за съдебен заседател