Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Бъдеще за децата в община Долни чифлик“

Дата на публикуване: 09.10.2023
Последна актуализация: 10.04.2024

                                                                                                                          

 

 

 

 

Информация във връзка с изпълнението на

проект BG05SFPR002-2.003-0090-С01

„Бъдеще за децата в община Долни чифлик“

 

Община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.003-0090-С01 „Бъдеще за децата в община Долни чифлик“, който се осъществява по прецедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Общата стойност на проекта е 390 708.84 лв., размерът на европейското съфинансиране е 332 102.51 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 58 606.33 лева/15%.

Период на изпълнение: 23 месеца, от 01.01.2024 г. до 01.12.2025 г.

Основна цел: Повишаване на благосъстоянието на децата в нужда в община Долни чифлик, предотвратяване и противодействие на социалното им изключване, осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, както и на бъдещи родители.

Специфични цели: Подобряване качеството на съществуващите социални услуги за деца и техните семейства в нужда на територията на община Долни чифлик и разширяване на техния обхват. Формиране на здравна култура за правилно отглеждане на децата. Стимулиране на семействата в нужда за по-голяма активност във всички сфери на живота. Формиране на знания и умения у служителите за предоставянето на висококачествени услуги.

Изпълнението на тези цели ще осигури равен достъп до разнообразни комплексни услуги на лицата от целевата група и ще доведе до успешно социално включване.

Целева група по проекта са: 310 деца в нужда и техните семейства от 0 до 18 год. и 14 служители на доставчици на социални/или интегрирани здравно-социални услуги.

Като целева група в проекта ще бъдат включени и служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги - 14 специалиста: ръководител, хигиенист, шофьор, 2 социални работника, 2 медиатора, юрист, гинеколог, акушерка, педиатър, медицинска сестра, психолог и специален педагог.

 

 Резултати: проведени информационни кампании, подкрепа и консултации на семейства, здравна превенция, активно приобщаване на потребителите към социалния живот на общността, проведени обучения и супервизии.

Дейности:

Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по СЦ 2 и СЦ 3.

Планирани дейности по СЦ 2 - информационни кампании.

Планирани дейности по СЦ 3 - Услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 год.; Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служителите, предоставящи услуги.


15.01.2024 г.

 

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0090-С01 „Бъдеще за децата в община Долни чифлик”, който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал по проекта.

Срокът за подаване на заявления е 25.01.2024 г.

Обявление за наемане на персонал.

Приложения – образци на заявления и декларации.

Протокол № 1

Протокол № 2


26.01.2024 година

Протокол за подбор на специалисти

Удължава се срока за подаване на заявления за позиция "Гинеколог" до постъпване на заявление.

Удължава се срока за подаване на заявления за позиция "Педагог" до 31.05.2024 г.

Протокол № 5

Протокол № 6


 02.02.2024 г.

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0090-С01 „Бъдеще за децата в община Долни чифлик”, който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал (юрист) по проекта.

Срокът за подаване на заявления е до постъпване на заявление. /постъпило заявление/

Обявление за наемане на персонал.

Приложения – образци на заявления и декларации.

Протокол № 3

Протокол № 4