Z6_PPGAHG8001U2E066SI355K6PU7
Z7_PPGAHG8001U2E066SI355K6P93

Списък на категориите информация, създавана, използвана, предоставяна и съхранявана, подлежащи на класификация като служебна тайна

Дата на публикуване: 15.01.2024
Последна актуализация: 15.01.2024

1. Личните данни на служителите, изпълняващи функции на държавни органи;

2. Информация, представляваща служебна тайна, насочена срещу правата и доброто име на друго физическо или юридическо лице, както и срещу националната

сигурност, обществен ред, здравеопазване и морала;

3. Документи от извършени проверки преди тяхното приключване, с които е установено закононарушение;

4. Приложения от “План за режимно или ограничително снабдяване и разпределение с основни хранителни и нехранителни стоки на населението от община Долни чифлик “;

5. Информация, която е подготвена от общинска администрация и съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Кмета, общинска

администрация или от тяхно име, както и сведения, свързани с тях;

6. Информация, предоставена от кандидати и участници в обществена поръчка, посочена от тях като съдържаща класифицирана информация (търговска тайна);

7. Информация относно проектиране, изграждане и функциониране на електронни

информационни системи и мрежи в структурата на администрацията;

8. Пароли, кодове за достъп на електронни информационни данни, системи за управление на мрежови ресурси опериращи с информация класифицирана като служебна тайна;

9. Информация с подаден сигнал за конфликт на интереси, както по отношение на лицата, подали сигнала, така и по отношение на лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала;

10. Факти и данни, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

11. Информация, станала известна на вътрешните одитори при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите, предвидени в закон:

12. Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотния регистър, нерегламентираният достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на

държавата, общината или би увредил друг правно защитен интерес;

13. Кадастрални данни, които не са предвидени за предоставяне и копиране;

14. Статистическа информация получена от длъжностното лице във връзка с изпълнение на служебните му задължения, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата, общината или би увредил друг правно защитен интерес;

15. Личните данни на служителите от общинска администрация и лицата свързани

с дейността на общинска администрация;

16. Сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола

по трудовото законодателство;

17. Сведения за източника, от който са получени сигнали за нарушение на трудовото законодателство;

18. Информация създавана в общинска администрация в отговор на съдебни дела и преписки с прокуратурата и следствието, когато същите съдържат служебна тайна;

19. Информация относно средствата за опазване на данъчната и осигурителната информация и на информацията, представляваща служебна тайна по Закона на НАП -

Чл.14, ал.4, т.1 от Закона за НАП;

20.Указания от Кмета ма общината свързани с дейността по „Отбранително мобилизационна подготовка", не попадащи в държавна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);

21.Въпроси по отбраната и сигурността разработвани по "Отбранително мобилизационна подготовка" и касаещи само Общински съвет по сигурност, не попадащи в държавна тайна по ЗЗКИ;

22. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността, не попадаща в държавна тайна по Закона за защита на класифицираната информация с Военно окръжие;

23. Кореспонденция свързана със сигурността и процедурите по проучване за достъп до Класифицирана информация не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с ТД НС;

24. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с ОД-МВР;

25. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с ДКСИ — София;

26. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с войскови формирования;

27. Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства съставляващи служебна тайна;

28. Писма и информация, получени от други министерства и ведомства в страната носещи гриф „За служебно ползване“ и документи по тях;

29. Сведение и факти включени в делата за надеждност /раздел II, чл.15 от ППЗЗКИ;

30. Информация, представляваща служебна тайна и станала известна на държавния служител при или по повод изпълнение на служебните му задължения;

31. Досие на държавния служител: длъжностна характеристика; документи по атестирането;

32. Всяка информация, получена от български министерства, ведомства и търговски дружества с гриф “ За служебно ползване “ и документите по нея;

33. Данни за кодовете, начина на радиовръзка и обмен на информация в Общината.

34. Информация относно зоните за сигурност в сградите на ОбА и режима на достъп

до тях.

35. Информация относно режимите на достъп и охрана в сградите на ОбА.

39. Информация относно маршрутите на движение на служебните автомобили.

40. Информация относно местоположението на кметския екип/извън сградата/.