Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H80

Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК


I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тези правила се определят условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор в Община  Долни чифлик в качеството й на задължен субект по чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Чл.2. (1) Обществена информация, независимо от вида на нейния материален носител, по смисъла на ЗДОИ и тези правила, е всяка информация свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Община Долни чифлик.

(2) Информация от обществения сектор, по смисъла на ЗДОИ и тези правила е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, както и в електронен вид, събрана или създадена от организация от обществения сектор.

(3) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни по смисъла на § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ и Закона за защита на личните данни, както и за класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.

(4) Предоставянето на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в община Долни чифлик по ред, различен от регламентирания в ЗДОИ и настоящите правила, е недопустимо, освен ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

(5) Настоящите вътрешни правила се прилагат само по отношение достъпа до информация, която се създава и съхранява в Община Долни чифлик.

 Чл.3 (1) Предоставянето на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор е административна услуга, която се извършва от Община Долни чифлик при условията и реда на тези правила, ЗДОИ и други специални закони.

(2) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

(3) Ограничения на правото на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор са допустими само когато тя представлява класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

 

II. ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО НЕЯ

Чл.4. (1) Обществената информация е официална и служебна.

(2) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на Община Долни чифлик при осъществяване на правомощията й.

(3) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на Община Долни чифлик  и на нейната администрация.

Чл.5. (1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в общи административни актове, индивидуални административни актове и други актове на Община Долни чифлик се осигурява чрез публикуването им на официалната интернет страницата на Община Долни чифлик  с изключение на информацията, съдържаща класифицирана информация.

Чл.6. (1) Достъпът до служебна обществена информация е свободен, освен в случаите
когато:
1. се засягат интересите на трето лице и то не е дало изрично съгласие за предоставяне на информацията от органа, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

2. е свързана с оперативната подготовка на актовете на Община Долни чифлик и няма самостоятелно значение (мнения, препоръки, изготвени от или за органа, становища и
консултации);

3. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи действия на Община Долни чифлик както и сведения свързани с тях, и са подготвени от съответните административни органи.

4. представлява търговска тайна и предоставянето или разпространяването и би довело до нелоялна конкуренция между търговци, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

5. е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) Ограниченията по т. 2 и т. 3 не се прилагат след изтичане на две години от създаването на такава информация.

Чл.7. (1) Община Долни чифлик  информира за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

(2) Задължително се съобщава информация, когато тази информация:

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

3. представлява или би представлявала обществен интерес;

4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.
 Чл. 8. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на Община Долни чифлик и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация, общината
периодично публикува на интернет страницата си актуална информация, съдържаща:
1. описание на правомощията на административния, данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията;

2.списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на органа;

3.описание на информационните масиви и ресурси, използвани от администрацията;

4. наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;

5.устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;

6.стратегии, планове, програми и отчети за дейността;

7.информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията;

8.информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;

9.проекти на нормативни актове, касаещи дейността на Община Долни чифлик заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;

10. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите, които се дължат и форматите, в които се поддържа информацията;

11.обявления за конкурси за държавни служители;

12.подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

13.информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;

14. информацията по чл. 7, ал. 2, т. 1-3;

15. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ;

16. друга информация, определена със закон.

(2) Община Долни чифлик  изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, включва и данни за направени откази и причините за това.

 Чл.9. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на устно или писмено заявление. Писменото заявление се адресира до кмета на Община Долни чифлик,  като се изготвя по образец (Приложение № 1) и се подава в деловодството на Община Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1,  гише „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване.

(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е получено по електронен път на официалния електронен адрес на Община Долни чифлик.

(3) Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му въз основа на него информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

(4) Писмените заявления подлежат на задължителна регистрация в деловодството на Община Долни чифлик по ред, определен за регистрация на входящи документи.

 Чл.10. (1) При устно запитване съответния служител съставя протокол, (по образец Приложение № 2), който подлежи на задължителна регистрация в деловодството на Община Долни чифлик по реда, определен за регистрация на входящи документи.

Чл.11. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация, следва да съдържа:

1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно наименованието и седалището му, ако е юридическо лице;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. точен и пълен адрес за кореспонденция със заявителя;

(2) Когато в заявлението не се съдържат данните по ал.1, т.2 и 4, то се оставя без разглеждане.
 Чл.12. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. копия на материален носител;

4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал.1. За лицата с увреждания на зрителния и/или слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.
(3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал.1, т.4, се определят и техническите параметри за запис на информация.

Чл.13.(1) Исканият от заявителя достъп до обществена информация се предоставя в предпочитаната от него форма, освен когато:

1. за нея няма техническа възможност;

2. води до необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до
нарушаване на авторски права.

(2) В случаите по ал.1 достъп до информацията се предоставя във форма по преценка на администрацията.

Чл.14. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

(2) Кметът на Община Долни чифлик със заповед определя служители от администрацията, един от които да разглежда устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и да се произнася с решение за предоставяне или отказ на същата.

(2) След регистриране, заявленията се насочват до служителят по ал. 2 за решение, който събира информацията и изготвя решението като го съгласува с юрист или директор на дирекция АПИО.

Чл.15. (1) Когато не е ясно каква точно информация се иска или тя е формулирана твърде общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението служителят, който е определен за предоставяне на ДОИ, след съгласуване с юрисконсулта,   подготвя писмо, с което се уведомява заявителя да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни от получаване на уведомлението.
(2) Срокът по чл. 14, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването от заявителя на предмета на исканата обществена информация.

(3) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в 30-дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл.16. (1) Срокът по чл. 14, ал.1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

(2) Определения служител по ЗДОИ  подготвя писмо, с което се уведомява заявителя за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация, както и за причините, които налагат това, в срока по чл.15, ал.1.

Чл.17. (1) Срокът по чл. 14, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.

(2) Когато се засягат интересите на трето лице и неговото съгласие е условие за разрешаване на достъп, в 7-дневен срок от получаване на преписката служителят по ЗДОИ писмено изисква неговото изрично съгласие.

(3) При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, Община Долни чифлик  предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

(4) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
 

Чл.18. (1) Когато Община Долни чифлик  не разполага с исканата информация, но има данни за местонахождението й, в 14-дневен срок от получаване на заявлението то се препраща, за което се уведомява заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението.

(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 14, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

(3) Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

Чл.19. (1) В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация (пълен или частичен);
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.
(2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(3) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща, същата се изпраща на посочения от него електронен адрес.

Чл.20. (1) За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол (по Приложение № 3) в два екземпляра, който се подписва от заявителя и лицето от отговорно за предаването на исканата информация.

(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно:
Наредбата № Н – 1 от 07 Март 2022г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от Министъра на финансите, Обн. ДВ. Бр. 22/18.03.2022г.

Норматив за разход:

1. Хартия А4 - 1лист - 0,01лв.

2. Хартия А3 - 1лист - 0,02лв.

3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1стр. - 0,02лв.

4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1стр. - 0,04лв.

5. CD диск 700MB  - 1бр. -  0,26лв.

6. DVD диск 4,7MB - 1бр. -  0,30лв.

7. DVD диск 8,5MB - 1бр. -  0,67лв.

8. USB флаш памет 4GB - 1бр. -  3,46лв.

9. USB флаш памет 8GB - 1бр. -  5,72лв.

10.USB флаш памет 16GB - 1бр. - 7,93лв.

11.USB флаш памет 32GB - 1бр. - 9,47лв.

(3) Заплащането на дължимите разходи се извършва:

    - на гише в Център за административно обслужване – в брой или с банкова карта карта;

    - по електронен път;

    - по банков път,  по банкова сметка на Община Долни чифлик

(4) В случаите на предоставяне на достъп по електронен път не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.

(5) Не се заплащат допълнителни разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

Чл.21. В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати разходите по чл. 19, ал. 2, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Чл.22. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е на лице, когато:

1. исканата информация е класифицирана информация, представлява държавна, служебна тайна, както и в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и т. 3;

2. исканата информация е търговска тайна, включително определена като такава от предоставящите я юридически лица;

3. достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

4. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

5. разпространението и/или предоставянето на достъп до обществена информация би довело до наличие на нелоялна конкуренция между юридически лица или би застрашило добросъвестната търговска практика и/или нелоялна конкуренция.

(2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл.23. (1) В решението за отказ за предоставяне на обществена информация се посочва правното и фактическо основание за отказ съгласно ЗДОИ и настоящите правила, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.
(2) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПРАВОТО НА ПОВТОРНОТО И ИЗПОЛЗВАНЕ


Чл.24. (1) Информация от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на които тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на Община Долни чифлик в качеството и на организация от обществения сектор.

(2) Община Долни чифлик  не е длъжна да предостави информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.
(3) Община Долни чифлик не е длъжна да продължава създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.
(4) По искане на заявителя и при възможност, исканата информация се предоставя по електронен път на посочен електронен пощенски адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

Чл.25. (1) Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:
1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на Община Долни чифлик, съгласно закон или акт, с който е възложена обществената задача;

2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;

3. която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;

4. представляваща класифицирана информация;

5. съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;

6. съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;

7. за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;
8. представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;

9. съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) В случаите по ал. 1 за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

(3) При надделяващ обществен интерес Община Долни чифлик предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна.
(4) В случаите по ал. 3, Община Долни чифлик може да забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията.
 Чл.26. (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане.

(2) Когато искането е подадено по електронен път, отговорът също се извършва по електронен път, като в този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Чл.27. (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане разходи по предоставянето и

Чл.28. (1) Постъпилите искания за повторно използване на информация от обществения сектор се обработват в 14-дневен срок от постъпването им, като Секретаря на общината  издава решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

(2) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, Община Долни чифлик я предоставя в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

(3) В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по ал. 1 може да бъде удължен с до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Чл.29. (1) Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира и може да се направи в случаите, когато:

1.закон забранява предоставянето на поисканата информация;

2.искането не отговаря на условията по чл. 24

(2) Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. В случай на отказ поради наличие на права на интелектуална собственост, принадлежащи на трето лице, в решението за отказ се посочва името на носителя на правата или на лицето, от което организацията от обществения сектор е придобила тези права.

(3) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

 

IV. ПОДСЪДНОСТ И ОБЖАЛВАНЕ

Чл.30. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставянето й, както и отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване подлежат на обжалване пред Административен съд – по постоянен адрес

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се издават във връзка с чл. 21 и чл. 41г от Закона за достъп до обществена информация и се публикуват на интернет страницата на Община Долни чифлик.

§ 2. Неразделна част от настоящите правила са:

Приложение № 1: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация;

Приложение № 2: Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация;

Приложение № 3: Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

§3.Тези правила са утвърдени със Заповед № РД 31-2/ 04.01.2023 г. на кмета на Община Долни чифлик.