Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K420U7
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42016

Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 15.01.2024

1. Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор и в отворен, машинно четим формат, заедно със съответните метаданни.

2. Информацията за повторно използване се предоставя чрез писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т.4 от ЗДОИ или от портала за отворени данни.

3. Кметът на общината не е длъжен да предоставя информация за повторното й използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване, или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

4. Кметът на общината не е длъжен да продължи създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.

5. По искане за заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по друг подходящ начин за предоставяне на информацията в електронна форма.

6. Кметът на община Долни чифлик предоставя за повторно използване информацията безусловно или при определени от него условия в рамките на определените в наредбата по чл. 15г, ал. 3 от ЗДОИ стандартни условия.

7. Не се представя за повторно използване информация от общинска администрация:

7.1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на общинска администрация, съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществена задача;
7.2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
7.3. която е събрана или създадена от обществени радио - и телевизионни оператори, или техни регионални центрове;
7.4. собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;
7.5. представляваща класифицирана информация;
7.6. съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;
7.7. съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;
7.8. за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;
7.9. представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;
7.10. съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

8. Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информация.

9. Размерът на таксите се определя:

9.1.  за таксите, събирани от държавен орган – с тарифа, приета от Министерския съвет;
9.2. за таксите, събирани от друга организация от обществения сектор – от ръководителя на организацията;
9.3. за таксите, събирани от община Долни чифлик – от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават таксите по т. 9.1.

10. Отказът за предоставяне на информация от общинска администрация за повторно използване се мотивира.
Отказът може да се направи в случаите, когато:
- закон забранява предоставянето на исканата информация;
-  искането не отговаря на условията по т.3.
Отказът съдържа фактическо и правно основание за отказ, датата на вземане на решението и реда на неговото обжалване. В случай на отказ, поради наличие на права на интелектуална собственост, принадлежащи на трето лице, в решението за отказ се посочва името на носителя на правата или на лицето, от което организацията от обществения сектор е придобила тези права.