Z6_PPGAHG80013BF064LREJVEGMF2
Z7_PPGAHG80013BF064LREJVEGMV6

Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Долни чифлик

Дата на публикуване: 06.12.2022
Последна актуализация: 21.04.2023

Приложение № 1: Заявление - декларация

Приложение № 6: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация


Качено на 23.12.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Долни чифлик изпълнява договор № BG05SFPR003-1.001-0073-С01 по ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027г., съфинансиран ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС.

 Целта на проекта е осигуряване на топъл обяд на 120 лица – представители от уязвими социални групи от населените места в общината, за срок  от 01.10.2022г. до 30.09.2025 г. на стойност от 330 508,80 лв.

Услугата се предоставя чрез общинския Домашен социален патронаж.

В дейността се включени 120 лица от общината, отговарящи на профила на заложените целеви групи,  чийто представители са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 На получателите на услугата се предоставят и съпътстващи мерки.

 Приемът на документи е постоянен. Кандидатите трябва да попълнят Заявление и декларация / по образец / и да ги представят в сградата на общинска администрация Долни чифлик, ет.4, стая № 407.

 Същите ще бъдат разглеждани на  ежемесечно заседание на Комисията, при наличие на такива.

Лице за контакт: Росица Демирева – социален работник, тел. 0877287181


 

Община Долни чифлик  изпълнява договор за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001-0035-C05, подписан от Община Долни чифлик и Агенция за социално подпомагане - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Долни чифлик“.

Осигуряването на топъл обяд на 120 лица – представители от уязвими социални групи от населените места в общината стартира на 01.01.2021 г.  с продължителност  до 30.06.2022 г., на стойност 134 389,20лв.

Услугата се предоставя чрез общинския Домашен социален патронаж.

          Разносът на храната се осъществява   по домовете на потребителите в град Долни чифлик и още 15 села на територията на общината. Дейността се реализира с два автомобила, закупени от община Долни чифлик и оборудвани специално за това, преди стартиране на първия проект по предоставяне на топъл обяд.

          В дейността се включват 120 лица от общината, отговарящи на профила на заложените  целева група, чиито представители са :

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

На потребителите се предоставят и съпътстващи мерки. Получават брошури с  полезна и интересна информация. Всекидневните контакти със служители на патронажа са добра форма да избегнат социалната изолация и да бъдат решени проблеми, които са възникнали в ежедневието им като например: закупуване на лекарствени  средства или други за хора, които живеят в отдалечени села, помощ при различни административни услуги и др. При възникнала инцидентна нужда от подкрепа и консултация разчитат на съдействие от страна на служители,  както на патронажа, така и на служители от общинска администрация осъществявайки контакт или по телефона или на място в сградата на общината.

Приемът на документи е постоянен. Кандидатите трябва да попълнят Заявление – Декларация /по образец/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/ и да го предоставят в сградата на общинска администрация Долни чифлик, ет.4, стая № 407.

Лице за контакт: Кина Павлова – гл. експерт СУЗ, тел. 0885235358,  05142 3444.

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.