Z6_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E2316O7
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E2316K0

Лична помощ

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка със Закона за личната помощ, изм. – ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.
 

Изисквания към ползвателите на лична помощ и необходимите документи при подаване на заявления-декларации:

В сила от 1.01.2021 г. ползвателите на лична помощ са:

 1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

За включване в механизма лична помощ посочените лица трябва да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ и издадено направление с определен брой часове месечно за лична помощ от дирекция „Социално подпомагане" гр. Долни чифлик.

Приемът на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ е ежедневен от понеделник до петък от 08.00-17.00 ч. в сградата на община Долни чифлик. За допълнителна информация тел. 0878/497174  М. Фъргова – старши експерт ОП в дирекция ИП  в Община Долни чифлик. В заявлението- декларация лицето с увреждане/неговият законен представител посочва избраното от него лице за асистент. В случаите, в които не е избран асистент, доставчикът на лична помощ предлага такъв.

Даването на съгласие по реда на чл. 2, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата се удостоверява задължително с подписа на лицето с увреждане или неговия законен представител, както и имената му. Даването на съгласие по реда на чл. 2, ал. 6 от Наредбата до 380 лв. от месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане (АСП), касае само случаите на отпусната месечна помощ в размер на 930 лв. Изчисляването на точния размер, за който е необходимо съгласието, е регламентирано в чл. 2, ал. 6 от наредбата - часовата ставка се умножава по определените в направлението брой часове месечно.

Към заявлението се прилага:

 • направлението с определения брой часове месечно за лична помощ и се представя документ за самоличност за справка;
 • декларация за съгласие за обработка на лични данни за нуждите на механизма лична помощ.

Подаване на заявления-декларации за кандидатстване за асистент по реда на ЗЛП

Приемът на заявления-декларации за кандидатстване за асистент по реда на ЗЛП е ежедневен от понеделник до петък от 08.00-17.00 ч. в сградата на община Долни чифлик. За допълнителна информация тел. 0878/497174  М. Фъргова – старши експерт ОП в дирекция ИП  в Община Долни чифлик.

 Асистент може да бъде само дееспособно лице, което не е:

 • поставено под запрещение;
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Към заявлението кандидатът за асистент прилага:

 • документ за самоличност за справка;
 • автобиография;
 • копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 • декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
 • по негова преценка копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи" по ОП РЧР 2007 - 2013 г„ и/или Проект „Нови възможности за грижа" по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., и/или други програми и проекти;
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни за нуждите на механизма лична помощ.

Всяко постъпило заявление-декларация се проверява от длъжностните лица, отговорни за изпълнението на организацията за изпълнението на Закона за личната помощ, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на нормативните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

Кандидат-асистентите се допускат до събеседване, когато са представили всички необходими документи или представените документи удостоверяват изпълнението на нормативните изисквания за заемането на длъжността.

Необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК.

 

Сключване, изменение и прекратяване на тристранни споразумения.

 

В срок до 7 дни от подаване на заявление-декларация от ползвател на лична помощ, който има посочен избор за асистент, община Долни чифлик подготвя споразумение (Приложение №2 от Наредбата) при спазване на минималните изисквания към съдържанието му. Неразделна част от споразумението е План-график. План-графикът се изготвя съвместно с ползвателя и асистента, като в него се определя работното време и дейностите, които ще се извършват от асистента. Дейностите трябва да съответстват на ЗЛП - да отговарят на индивидуалните потребности на ползвателя от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите, произтичащи от функционалните им ограничения.

Срокът на споразумението е до срока на направлението. Издава се в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Изменение и допълнение на споразуменията са допустими след писмено искане от някоя от страните, отправено до кмета на община Долни чифлик.

Към прекратяване на споразумения се пристъпва:

 • след отправено писмено предизвестие при неизпълнение на задълженията на някоя от страните, съществена промяна на нормативните актове, уреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение или обективни причини, водещи до невъзможност за изпълнение предоставянето на лична помощ;
 • без предизвестие по искане на ползвателя/упълномощено лице или законния му представител, с изтичане срока на направлението или смърт на ползвателя/асистента.

Издаването на ново направление с определени нов месечен брой часове също е основание за изменение на тристранното споразумение, като ползвателят на лична помощ следва да подаде и писмено искане за промяна на споразумението.

Сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори с асистенти

В 7-дневен срок от сключване на споразумението кметът на община Долни чифлик сключва трудов договор с асистента по образец (Приложение №3 от Наредбата).

Съгласно чл. 3, ал. 8 и ал. 10 от Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г., трудовите договори с асистентите влизат в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договора. Трудовият договор се сключва за срок до срока на направлението. Трудов договор с лица, кандидати за лични асистенти, които са наети по основен трудов договор, се сключва при спазване разпоредбите на раздел IX от Кодекса на труда. Трудовият договор се изменя и прекратява след като са налице изменение и/или прекратяване на сключеното тристранно споразумение при спазване на КТ и съотносимото законодателство.

Отчитане на положения труд от асистент и изплащане на трудово възнаграждение.

Ежемесечно, в срок до 3 (три) работни дни от края на отчетния месец, всеки личен асистент е длъжен да представи на работодателя отчет по образец по чл. 27, ал. 2 от ЗЛП. Всеки отчет от личен асистент съдържа кратък доклад за извършените дейности, подпис на асистента, подпис на ползвателя или неговия законен представител и подпис на длъжностното лице в община Долни чифлик, приело отчета. Отчетът не може да съдържа повече часове от посочените в направлението по ЗХУ, издадено дирекция „Социално подпомагане" гр. Долни чифлик.

Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове: до 20 число на месеца, следващ отчетния месец.

      Ако отчета не е представен след изтичане на срока по чл. 32, ал. 2 от ЗЛП, но не по-късно от десет дни, асистентът и ползвателят на лична помощ, упълномощено от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 от ЗЛП, представят в срок от 3 работни дни писмени обяснения за причините за забавата. В този случай възнаграждението се заплаща в срок от 5 работни дни от представяне на обясненията.

Заявление Асистент
Заявление Ползвател

Попълнени примерни образци на заявления-декларации