Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в община Долни чифлик"

Дата на публикуване: 10.01.2024
Последна актуализация: 22.01.2024

На 10.01.2024 година община Долни чифлик подписа Административен договор № BG06RDNP001-7.020-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнението на проект "Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Долни чифлик"

 

Срок на изпълнение: 30 месеца

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е чрез изграждането на фотоволтаични централи да се постигне значителна икономия на енергия респективно парични средства. Допълнително е направена оценка на спестените количества емисии на CO2, генерирани при производството на електрическата енергия от конвенционалните централи.

 

Максимален размер на БФП: 908 810.24 лева

В рамките на проекта се предвижда се да бъде изградена фотоволтаична инсталация за покриване на собствените нужди на сгради общинска собственост: 1. Общинска администрация, в гр.Долни чифлик - Фотоелектрическа централа до 20 kW, 2. ПГСС “Иван Владимирович Мичурин”, гр. Долни чифлик - Фотоелектрическа централа до 90 kW, 3. СУ „Васил Левски“ - Фотоелектрическа централа до 30 kW, 4. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Старо Оряхово - Фотоелектрическа централа до 30 kW.


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.