Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.03.2022

Правомощия на кмета на общината


Кметът на общината:
1.     ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2.    внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
3.    назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4.    отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5.     организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6.     организира изпълнението на дългосрочните програми;
7.     организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8.     организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9.     възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
10.     поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11.     организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
12.     възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
13.     изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14.     осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
15.     утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
16.     осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
17.     изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции с писмена заповед на служител от общинска администрация
18.     утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
19.     организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
20.     представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
21.     Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
22.    Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.


Информация относно обжалване на издадените заповеди на кмета на общината


В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
Заповедите по ал. 1, т. 4 от ЗМСМА могат да се обжалват от началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.
Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.