Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.01.2024

Програма за управление на кмета на община Долни чифлик за срока на мандат 2015г.-2019 г.

Главна цел: Постигане на устойчиво местно развитие с високи равнища на заетост, подобрено качество на живот, основани на потенциала и ресурсите на общината за постигане на общ икономически напредък.     

    
Основна цел 1. Развитие на местната икономика чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в туризма, селското стопанство, промишлеността и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.  

     
Основна цел 2. Повишаване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване.     

    
Основна цел 3. Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата и социална инфраструктура, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческото наследство.