Z6_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930GG3
Z7_PPGAHG8001M5A0Q3FQU2930GC3

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 21.04.2021
Последна актуализация: 10.01.2023

РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕОбщина Долни чифлик  се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 януари 2020г.)


Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайта на община Долни чифлик.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)


I Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и някои изключения, посочени по-долу.
Взимайки предвид раздел 9 от стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) и Критерии за успех WCAG 2.1, Ниво А и АА, са открити несъответствия в следните изисквания:

1.1.1 Нетекстово съдържание – изискването е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове и инфографики).
1.2.1 Само звук и само картина (предварително записани) – не е осигурено.
1.2.2 Надписи (предварително записани) – не е осигурено. Голяма част от предоставените видео клипове.
1.2.3 Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано) – не е необходимо. Наличните видеоклипове са със вградено аудио представяне.
1.2.4 Надписи (на живо) – неприложимо. Няма излъчвания на живо.
1.2.5 Звуково описание (предварително записано) – не е необходимо. Наличните видео клипове са със вградено аудио представяне.
1.4.10 Преоформяне – едно изключение. Няма предоставено хоризонтално скролиране (отместване), освен ако в съдържанието на страницата не е предоставена таблица, която е по-широка от екрана на устройството, което използва потребителя.
2.1.1 Клавиатура – изискването е спазено частично. По-голямата част от съдържанието може да бъде достъпено чрез клавиатурата.
2.1.4 Бързи връзки чрез клавиши със символи – не са назначени допълнителни такива. Няма забрана за стандартните, които са зададени в браузъра.
2.2.1 Регулируеми времеви интервали – не са необходими. Няма наложени времеви ограничения за взаимодействие със съдържанието.
3.1.1 Език на страница – неприложимо. Няма страници с едновременно използване на различни езици.
3.1.2 Език на отделните части – неприложимо. Няма страници с едновременно използване на различни езици.
3.3.3 Предложение за отстраняване на грешка – не е осигурено.
3.3.4 Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически) – неприложимо. Не се извършват действия водещи до финансово или правно обвързване на потребителите с уебсайта.

II Недостъпно съдържание

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно, както следва:

а) несъответствие със стандарта WCAG 2.0;

б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 23.04.2021 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт
Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: гр. Долни чифлик, пл. Тича № 1, email: obshtina@dolnichiflik.bg

Процедура по прилагане
Процедура и срокове, на основание чл. 58г. от ЗЕУ: Всички сигнали на потребители за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Долни чифлик, се разглеждат в срок от един месец от датата на подаването им. След разглеждане ще бъдат предприети съответните мерки за отстраняване на констатираните нарушения касаещи достъпността.

В случай, че община Долни чифлик:
1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок, или
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до Министерство на „Електронно управление“.

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на „Електронно управление“: Жалбите могат да се подават по следните начини:
• на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
• чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София;
• чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София-1000.

 

РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ


Община Долни чифлик се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си. Администрацията предвижда мерки за отстраняване на недостъпното съдържание. Официалният уебсайт се стреми да покрие ниво на достъпност според последните стандарти, като използва най-добрите техники и практики. 

Дата на актуализиране: 25.04.2022 г.

Дата на публикуване: 23.04.2021 г.