Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHM832
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHM8J6

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.07.2023
Последна актуализация: 10.05.2024

Регистър на издадените карти за паркиране - 2024 г.

Регистър на издадените карти за паркиране - 2023 г.

Регистър на Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост

Регистър на площадките за предаване на отпадъци  от пластмаси, стъкло, хартия, картон, метал

Регистър на безстопанствените кучета за 2023 г.

Регистър на даренията


Регистър на заявление за достъп до обществена информация в община Долни чифлик

Регистър на заявление за достъп до обществена информация в община Долни чифлик за 2024 г.

Регистър на заявление за достъп до обществена информация в община Долни чифлик за 2023 г.

Регистър на заявление за достъп до обществена информация в община Долни чифлик за 2022 г.

Регистър на заявление за достъп до обществена информация в община Долни чифлик за 2021 г.

Регистър на заявление за достъп до обществена информация в община Долни чифлик за 2020 г.


Публични регистри на отдел Хуманитарни дейности

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистър на социалните услуги на територията на община Долни чифлик към 02.2024 г.


Публични регистри на отдел Общинска собственост

Регистър на търговските дружествата с общинско участие

Регистър на отдадените под наем пасища, мери и ливади - общинска собственост

Регистър на концесиите

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда-наем

Разпоредителни сделки актуални към 01.2024 г.

Разпоредителни сделки актуални към 08.2023 г.

Разпоредителни сделки актуални към 01.2023 г.

 


Публични регистри на отдел Устройство на територията

Регистър на издадени решения за изработване на ПУП 2024 г. - част 1

Регистър на издадените решения за изработване на изменения на ПУП 2024 г. част 1

Регистър на изменения в одобрен ПУП 2024 г. - част 1

Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория – 2023 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж — 2023 г.

Регистър на одобрени ПУП 2023 г. - част 2

Регистър на изменения в одобрен ПУП 2023 г. - част 2

Регистър на издадените решения за изработване на ПУП 2023 г. - част 2

Регистър на издадените решения за изработване на изменения на ПУП 2023 г. - част 2

Регистър на издадени заповеди или решения за изработване на КПИИ 2023 г. - част 2

Регистър на издадените разрешения за промяна предназначение по чл.147 а от зут  през 2023 г.

Регистър на одобрени ПУП на територията на община Долни чифлик

Регистър на изменения в одобрен ПУП на територията на община Долни чифлик

Регистър на издадените заповеди и решения за изработване на КПИИ на територията на община Долни чифлик

Регистър на издадени решения за изработване на ПУП на територията на община Долни чифлик

Регистър на издадените решения за изработване на изменения на ПУП на територията на община Долни чифлик

Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория – 2023 г.

Регистър Разрешения за строеж 2023 г.

Регистър на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория – 2022 г.

Регистър Разрешения за строеж 2022 г.

Регистър на издадени решения за изработване на ПУП на територията на община Долни чифлик - 2021

Регистър на издадените решения за изработване на изменения на ПУП на територията на община Долни чифлик - 2021

Регистър на изменения в одобрен ПУП на територията на община Долни чифлик - 2021

Регистър на одобрени ПУП на територията на община Долни чифлик - 2021

Регистър на издадени заповеди;решения за изработване на КПИИ на територията на община Долни чифлик - 2022

Регистър на издадените решения за изработване на изменения на ПУП на територията на община Долни чифлик - 2022

Регистър на издадените решения за изработване на ПУП на територията на община Долни чифлик - 2022

Регистър на изменения в одобрен ПУП на територията на община Долни чифлик - 2022

Регистър на одобрени ПУП на територията на община Долни чифлик - 2022