Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H50
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V3

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.03.2024

13.03.2024 г.

Обявяване на конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността „Главен архитект“ на община Долни чифлик


28.07.2023 г.

О  Б  Я  В Л Е Н И Е

На  основание чл. 44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 217, ал. 5 и във връзка с чл. 213, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, Заповед на кмета на община Долни чифлик № 1731/27.07.2023 г. и в съответствие с утвърдени Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността  Директор на общинска детска градина

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА

ОБЯВЯВА

      Конкурс за заемане на длъжността „директор" на общинска детска градина в община Долни чифлик  – 2 работни места, както следва:

  •  „Директор на детска градина „Щурче” с. Гроздьово, община Долни чифлик”
  •  „Директор на детска градина „Здравец” с. Венелин, община Долни чифлик”
  1. Кратко описание на длъжността :

Директорът на детската градина   организира,  контролира  и отговаря за цялостната  образователно - възпитателна   и   административно - управленска   дейност на детската градина. Спазва и прилага държавните образователни изисквания.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността "директор" на общинска детска градина.

          ІI. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл. 215 от ЗПУО - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.

         3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание  „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ  и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

           4. Да имат завършено висше образование с образователно - квалификационна степен на висшето образование "магистър".

           5.  Да имат придобита професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност.

           6. Да притежават специалност от дипломата за висше образование, позволяваща им да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор.

           7. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал.2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

           8. Да притежават компютърна грамотност.

           ІII. Начин на провеждане на конкурсите :

           1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор" на общинска детска градина се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит - тест;

1.3. Интервю;

       2. Писменият изпит е с продължителност 2 (два) астрономически часа, провежда се в Община Долни чифлик на една и съща дата за всички обявени свободни длъжности и включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета.

      3. До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на писмения изпит са получили не по-малко от половината от максималния брой точки.

      4. Интервюто за длъжността „директор" на детска градина се провежда по график в Община Долни чифлик, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.                         

       5. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:

       5.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на общинска детска градина/.

       5.2. Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/.

      5.3. Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/.

      5.4. Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ, умения за мотивиране и убеждаване, ползване/владеене на английски език/.

                IV. Необходими документи:

            1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на община Долни чифлик, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността. В случай, че се кандидатства за повече от една конкурсна длъжност, кандидатът подава едно заявление, в което подрежда желанията си.

           2. Документ за самоличност (справка).

           3. Професионална автобиография.

           4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация "учител" или за педагогическа правоспособност (копия).

           5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит -  трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

           6. Карта за предварителен медицински преглед.

           7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

           8. Свидетелство за съдимост.

           9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

         10. Документи за компютърна грамотност  и за ползване на чужд език (копия).      

           При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

          Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

           Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

            V. Срок и място за подаване на документите :

Документите се подават в деловодството на Община Долни чифлик, адрес: гр. Долни чифлик пл.“Тича“ №1,   тел.: 05142 / 2001, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса. Същите  се подават в запечатан плик с надпис „ За конкурс за директор на общинска детска градина” и посочени имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

Общо достъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официален сайт на община Долни чифлик, рубрика „Актуално“, подрубрика „Конкурси за работа“ на адрес dolnichiflik.bg/wps/portal/municipality-dolni-chiflik/actual/careers.

 

 


08.03.2023 г.

Обявяване на конкурс за длъжността „директор на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“

Заявление за участие в конкурс за длъжността директор на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“


17.01.2023 г.

Обявяване на конкурс за здравен медиатор


05.12.2022 г.

Протокол от проведен конкурс за длъжността секретар на община в общинска администрация – Долни чифлик


25.11.2022 г.

Списък на допуснати кандидати

Протокол от заседание на конкурсна комисия


07.11.2022 г.

Конкурс за длъжността секретар на община в общинска администрация – Долни чифлик


14.09.2022 г.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

за проведен конкурс

 

 

Днес, 13.09.2022 г., в гр. Долни чифлик в заседателната зала на община Долни чифлик от 10:15 ч. комисия, назначена със заповед № 2188/31.08.2022 г. в състав: председател Станка Тодорова – заместник-кмет на община Долни чифлик и членове:  Валентина Желева – секретар на общината, Мариела Христова – ръководител на звено за ВО, Тихомир Петров – директор на Д АПИО и Йорданка Любенова – гл. експерт ЧР класира кандидатите за длъжността вътрешен одитор в общинска администрация – Долни чифлик.

…….

Общият резултат от проведения конкурс на допуснатите и явили се кандидати е, както следва: Геновева Пламенова Савова  – 461 т.

Съгласно определените от комисията критерии г-жа Савова се определя като издържал конкурса кандидат.

 

Членове на конкурсната комисия:

 

1. (п.)

      (Ст. Тодорова)

2. (п.)

       (В. Желева)

3. (п.)

       (М. Христова)

3. (п.)

       (Т. Петров)

4. (п.)

       (Й. Любенова)

 


09.09.2022 г.

П Р О Т О К О Л

от заседание на конкурсна комисия

 

Днес, 05.09.2022 г. на основание чл. 34, ал. 5 и ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-2188 от 31.08.2022 г.  в състав: председател Станка Тодорова – заместник-кмет на община Долни чифлик и членове:  Валентина Желева – секретар на общината, Мариела Христова – ръководител звено ВО, Тихомир Петров – директор дирекция АПИО и Йорданка Любенова – гл. експерт ЧР, заседава относно системата за определяне на резултатите, продължителността на времето за решаване на теста и членовете, проверяващи решенията на теста на кандидатите за длъжността вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“  в община Долни чифлик

      Комисията единодушно взе следните решения:

  1. Всеки верен отговор на теста да се оценява с една точка.
  2. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, да е 20 точки от общо 25.
  3. Времето за решаването на  теста да е 40 минути.
  4. Комисията в пълен състав да провери решения тест.
  5. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, да е общо 105 т.
  6. Коефициентът, с който да се умножават резултатите от теста да е 5, а от интервюто – 3.

 

            Членове на конкурсната комисия:

 

1. (п.)

      (Ст. Тодорова)

2. (п.)

       (В. Желева)

3. (п.)

       (М. Христова)

3. (п.)

       (Т. Петров)

4. (п.)

       (Й. Любенова)


05.09.2022 г.

С П И С Ъ К

 

на допуснатите до участие в конкурса за длъжността вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“  в общинска администрация – Долни чифлик

 

Геновева Пламенова Савова

 

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители комисията за провеждане на конкурса уведомява допуснатите кандидати, че конкурсът ще се проведе на 13.09.2022 г. в заседателната зала на общината в гр. Долни чифлик, пл. «Тича», № 1, както следва:

- провеждане на тест от 9:00 часа,

- провеждане на интервю от 11:00 часа.

 

Станка Тодорова  /п/

Заместник-кмет на община Долни чифлик и председател на конкурсната комисия


17.08.2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“ в общинска администрация – Долни чифлик

30.06.2022 г.

Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжност началник на отдел "Устройство на територията"

17.06.2022 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността началник на отдел "Устройство на територията" в община Долни чифлик

31.05.2022 г.

Обявяване на конкурс за длъжността началник на отдел „Устройство на територията“ в общинска администрация – Долни чифлик

02.06.2020 г.

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността началник на отдел „Общинска собственост“ в общинска администрация – Долни чифлик


01.06.2020 г.

Класиране на кандидатите за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация – Долни чифлик.


29.05.2020 г.

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“ в общинска администрация – Долни чифлик


26.05.2020 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността началник на отдел „Общинска собственост“ в община Долни чифлик и обявление по чл. 21, ал. 8 от НПКПМДС

Списък на недопуснатите до участие в конкурса за длъжността началник на отдел „Общинска собственост“ в община Долни чифлик 

22.05.2020 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“  в община Долни чифлик и обявление по чл. 21, ал. 8 от НПКПМДС

Списък на недопуснатите до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“  в община Долни чифлик


08.05.2020 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител - началник на отдел "Общинска собственост"

04.05.2020 г.

Обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител - директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване, общинска собственост, образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване“

03.01.2019 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността директор на дирекция "Инвестиционна политика"

13.12.2018 г.

Конкурс за назначаване на държавен служител - директор на дирекция „Инвестиционна политика“

12.09.2017 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурса за длъжността главен експерт "Архитектура" в дирекция УТТТОС

23.08.2017 г.

Конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт "Архитектура"

15.08.2016 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за вътрешен одитор

27.07.2016 г

.Конкурс за назначаване на държавен служител - вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

29.06.2016 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

15.06.2016 г.

Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност "Секретар на община"


09.06.2016 г.

Конкурс за назначаване на държавни служители - директор на дирекция „Инвестиционна политика“ и директор на дирекция „Местни приходи“

26.05.2016 г.

Конкурс за назначаване на държавен служител - секретар на община

27.04.2016 г.
Заповед за отмяна на конкурс за длъжността секретар на община в общинска администрация  - Долни чифлик