Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88AA6
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88A64

Наредби и правилници

Дата на публикуване: 03.02.2021
Последна актуализация: 20.02.2024

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик в сила от 24.02.2024 г.


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 24.02.2024 г.


Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица в сила от 24.02.2024 г.


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик в сила от 29.01.2024 г.


Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик в сила от 29.01.2024 г.


Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в община Долни чифлик в сила от 29.01.2024 г.


Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Долни чифлик в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност в сила от 29.01.2024 г.


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик в сила от 29.01.2024 г.


Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Долни чифлик и населените места в общината в сила от 02.01.2024 г.


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Долни чифлик в сила от 01.08.2023 г.


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 26.03.2023 г.


Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Долни чифлик в сила от 26.03.2023 г.


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Долни чифлик в сила от 26.03.2023 г.


Наредба за определяне и админстриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик в сила от 22.08.2022 г.


Правилник за организацията и дейността  на общински съвет Долни чифлик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Долни чифлик в сила от 18.02.2022 г.


Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общинските жилища на техните наематели и на други лица в сила от 01.06.2019 г.


Правилник за дейността на Общинското социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" в сила от 25.05.2021 г.


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик в сила от 01.01.2021 г.


Наредба за организацията, финансирането и дейността на Пенсионерските клубове на територията на община Долни чифлик


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях в община Долни чифлик


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на община Долни чифлик


Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Долни чифлик


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Долни чифлик, в сила от 17.5.2019 г.


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, публикуван на 25.05.2017 г., в сила от 29.05.2017 г.


Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Долни чифлик в сила от 24.09.2020 г.


Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Долни чифлик, в сила от 22.10.2017 г.


Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в община Долни чифлик


Наредба за управление на общинските пътища, в сила от 22.10.2017 г.


Наредба по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Долни чифлик в сила от 19.10.2020 г.


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долни чифлик, в сила от 24.03.2019 г.


Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в община Долни чифлик


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик в сила от 24.12.2016 г.


Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Долни чифлик от капитала на търговските дружества


Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик, в сила от 23.01.2018 г.


Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти в община Долни чифлик