Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR7

Постоянни комисии на общински съвет 2023-2027

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.03.2024

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, определя поименно състава на постоянните комисии към приетия с решение № 85 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, както следва:

 

  1. Постоянна комисия „Икономика, финанси, бюджет“:

Жеко Жеков – председател

Фардин Бейтулов -заместник-председател

Траян Томов – член

Анна Томова – член

Яница Димитрова – член

 

  1. Постоянна комисия „Общинска собственост и регионално развитие“

Тодор Георгиев – председател

Мехмед Мехмед – заместник-председател

Асен Асенов – член

Мирослав Желев – член

Фардин Бейтулов – член

 

  1. Постоянна комисия „Горско стопанско, селско стопанство и екология“

Юлиан Иванов – председател

Христо Георгиев-заместник-председател

Иван Добрев – член

Тодор Георгиев – член

Мирослав Желев - член

 

  1. Постоянна  комисия „Социално дело, трудова заетост и здравеопазване“

Траян Томов – председател  

Мехмед Мехмед – заместник-председател

Асен Асенов – член

Жеко Жеков – член

Мустафа Мустафов – член

 

  1. Постоянна  комисия „Просвета, култура и вероизповедания“

Красимира Маринова – председател

Николинка Илиева – заместник-председател

Анна Томова – член

Юлиан Иванов – член

Петко Петков –член

 

  1. Постоянна комисия „Туризъм, транспорт и съобщения“

Николинка Илиева– председател

Янчо Янчев – заместник-председател

Мирослав Желев- член

Иван Илиев – член

Мустафа Мустафов-член

 

  1. Постоянна комисия „Младежки дейности и спорт“

Иван Добрев – председател

Валери Велинов – заместник-председател

Христо Георгиев – член

Мустафа Мустафов– член

Иван Илиев – член

 

  1. Постоянна комисия „Противодействие на корупцията‘‘

Яница Димитрова– председател

Драган Димов – заместник-председател

Иван Добрев – член

Анна Томова – член

Иван Илиев – член

 

  1. Еврофондове и проекти

Асен Асенов – председател

Яница Димитрова – заместник-председател

Красимира Маринова – член

Петко Петков – член

Фардин Бейтулов – член