Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.02.2024

 Правилник за дейността на Общински съвет - Долни чифлик


   

Чл. 1 Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет на община Долни чифлик, област Варна, неговите комисии, взаимодействието му с Общинската администрацията, отношенията му с органите на държавната власт, неправителствените организации, международните връзки и условията за сдружаване с други общини. Чл. 2 Организацията и дейността на Общинския съвет се осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в общината при условия и по ред, определени от закона.

(1) Дейността на Общинският съвет се осъществява на основата на принципите на законност; колегиалност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закрила интересите на жителите на общината; публичност при вземане решения и тяхното изпълнение.

(2) Настоящият правилник конкретизира функциите, правата, задълженията и отговорностите на Общинския съвет, неговите органи и общинските съветници. Определя организацията на тяхната работа и взаимодействията им с други органи съобразно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и останалото законодателство.

(3) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комцсии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(4)' Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие.

(5) Общинският съвет се избира от населението на общината, при условия и ред определени от закон.

(6) Мандатът на Общинския съвет е четиригодишен.


Изтегли "Правилник за дейността на Общински съвет - Долни чифлик"