Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N2

Туристическа информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2024

Дигитално копие на туристическа карта на територията на  МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен с активни линкове на обектите, създадена по проект BG14МFOP001-4.071-0005-С01 „Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“


Във Варненска област се намира красивата, малка община Долни Чифлик. Тя е разположена в живописен район, в който планината се слива с морето. Районът е обграден от няколко реки - Фъндъклийска, Двойница и Камчия. Навсякъде се усеща влиянието на Черно море, има лек бриз и идеални условия за развитие на морски и планински туризъм. На това място са събрани всички красоти на България. Релефът преминава от билото на планината до равнината на Черно море. Климатът е идеален и е взел най-доброто от планината и морето - зимите са меки, а лятото е прохладно и приятно. Общината предлага прекрасни условия за балнео-възстановителни процедури. В нея влизат град Долни чифлик, селата Юнец, Шкорпиловци, Старо Оряхово, Солник, Рудник, Пчелник, Ново Оряхово, Нова Шипка, Кривини, Детелина, Гроздьово, Горен чифлик, Голица, Венелин, Бърдарево и Булаир. 
Град Долни  чифлик е създаден още през 15 век  от известния Джемал бей. Решението е на султан Мурад, който иска да засели Северна и Североизточна България, за да може по-лесно да отбранява териториите си. С тази задача бил натоварен именно Джемал бей, който заедно със свитата си се разполага в земите, които днес представляват землището на  общината. Довел със себе си много добитък и коне, които трябвало да задоволяват нуждите на хората от животински продукти. Затова районът бил известен като долният чифлик на бея, откъдето идва и името на града и общината. 
Общината разполага с прекрасни природни дадености и биоклиматични ресурси за развитието   не само на традиционния морски и балнеоложки туризъм, но и все по-търсените напоследък  форми на селски, познавателен, ловен и екотуризъм, които през последните години станаха изключително популярни и атрактивни за хората. По устието на Камчия и Фъндъклийска река се намира най-дългата плажна ивица по нашето Черноморие- цели 9,7 километра. На територията на общината се намират  девет защитени местности и територии: резерват „Камчия“; поддържани резервати „Киров дол“ и Вълчи преход“; защитени местности „Горска барака“, „Орлов камък“, „Михов дол“, „Солник“ и „Лонгоза“ и природната забележителност „Находище на бял оман“ край село Детелина.

Резерват „Камчия“

Една от най-посещаваните и известни забележителности в  цяла България е резерват „Камчия“.  Той се намира по поречието на река Камчия и обхваща землищата на Долни чифлик и Аврен. Разположен е само на 25 километра от морската ни столица Варна. Признат е за защитена територия и резерват през 1951 година с решение на Министерството на горите. През 1977 става част от биосферните резервати от програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“ благодарение на голямото си  значение за опазването на природата и екологичното разнообразие.Климатът в резервата е типичен за нашата географска ширина. Има голямо влияние от Черно море, което прави въздуха доста влажен.Типична за резервата е лонгозната гора, която периодично бива заливана от река Камчия. 
Резерватът е създаден, за да бъде спасен последният масив от екосистемата от този тип. Тридесет години по-късно територията е разширена и в границите и влизат лонгозните гори и устието на реката. В резервата са открити и описани 245 вида растения. Единствено в лонгозните гори може да се открие грудеста горва, която е български ендимит. Реката се е превърнала в дом на 39 вида риби, като основният и най-многолюден род е семейство Шаранови. Посетителите в защитената територия могат да видят и много костенурки, които са едни от най-древните обитатели на земята. Резерватът е дом на 258 различни вида птици, които са повече от половината видове, обитаващи цялата страна. Тук се размножават няколко редки птици, които са застрашени от изчезване у нас и в Европа- малък креслив орел, сокол орко и черен щъркел. През резервата минава и един от най-големите прелетни пътища на птиците от Европа към Африка- Via pontica. 
Достъпът до резервата става само по обозначените пътеки. Естествено са налице специални изисквания, които трябва да се спазват с цел опазването на специфичната и много ценна природна среда. Забранено е строителството в района, замърсяването му, унищожаване на растителните и животински видове. Не са приети лагеруването, паленето на огън и всякакви дейности, които могат да застрашат естествения вид на природата. 

Поддържан резерват „Киров дол” 

Друг резерват в района на община Долни чифлик е „Киров дол“. Той е създаден през 1968 година, а през 1999 година е променена категоризацията му. Разположен е в землището на село Солник. Площта му е сравнително малка- 51,5 хектара. Характерни за него са церово-букови гори, които в миналото са били много разпространени на нашата географска ширина, но през последните години са намалели значително. Днес те са опазени от човешката намеса. Както и в резерват „Камчия“ и тук са забранени всякакви дейности, които могат по някакъв начин да навредят на природата- строителство, унищожаване на растителността, лагеруване, палене на огън, както и движения извън маркираните пътеки. Унищожаване на гнездата и леговищата на животните също е забранено. 

Поддържан резерват „Вълчи преход”

Обявен е през 1968 г., а със Заповед № 371/15.10.1999 г. е прекатегоризиран, с площ 43,9 ха. Намира се северно от село Голица. Заема обширни типични буково-дъбови, буково-благунови и благуново-габърови гори, възрастни, от естествен произход, с растителност в отлично състояние. Горите на резервата са изцяло запазени от антропогенно въздействие. Резерватът е недостъпен за автомобилен транспорт – до него се стига по горски път. 

Държавно ловно стопанство „Шерба“

В общината се намира и уникалното Държавно ловно стопанство „Шерба“. То е разположено край село Горен чифлик. В него се развъждат и отглеждат елени-лопатари, диви свине, муфлони, фазани, яребици.  Красиви благородни елени, които са царете на горите, също могат да се видят там. Стопанството разполага с отлични условия за. Предлага разнообразие от дейности, които привличат туристи от цялата страна и чужбина. Гостите могат да се насладят на лов на диви свине, бекаси и фазани. От стопанството организират специални гонки на дивите свине, ловът на лисици и чакали също е сред забавленията. В района на общината, ловният туризъм е сред най-развитите. Привлича много любители на този спорт. 
    Всички любители на риболова могат да ловят риба в реките Камчия, Фъндъклийска и Двойница,   във водите на Черно море, както и във всичките 5 язовира и 2 рибарника на територията на общината. Еко Парк Венелин е един от най-големите рибарници в България. Предлага голямо разнообразие от забавления – риболов, конна езда, каране на АТV и бъги, стрелба с лък, разходка с лодка и др.

Крепостта „Ерак“

Крепостта „Ерак“ е останала от времето на древните тракийски племена, които са обитавали района някога.  За съжаление, до днес тя е слабо проучена и крие своите завладяващи тайни. Най-много следи са останали от времето на Римската империя. Могат да се видят останки от укрепителната система в източна Стара планина , създадена по времето на император Юстиниан. В района на село Бърдарево също има останки от укрепителни и защитни стени. Някога от там е минавал голям римски път и най-вероятно крепостта е била пост или защитна стена за търговците. Такива крепости могат да се видят и край други населени места в страната. Край село Шкорпиловци са открити раннохристиянски гробища и останки от базилика. Те са представители на по-късните исторически епохи и развитието на района.

Етнографска сбирка

В град Долни чифлик е представена интересна и много богата Етнографска сбирка, която се помещава в сградата на читалището. Тя разкрива обичаите, традициите и бита на местното население от 19 и началото на 20 век. 

Туризъм

Община Долни чифлик разполага с четири курортни комплекса, които се намират по Черноморието - „Камчия–Лонгоза”, „Шкорпиловци–север”, „Шкорпиловци–юг” и „Шкорпиловци – село”.  Там се предлага изключително разнообразие от места за настаняване, вили, семейни хотели и бунгала. Туристите могат да се насладят на спокойна почивка сред красива природа, без шума и пренатовареността на големите ни морски курорти. Балканските селища Солник, Голица, Бърдарево, Венелин, Гроздьово и крайморските Шкорпиловци, Старо Оряхово, Ново Оряхово, Рудник и Юнец предлагат отлични възможности за развитието на селския туризъм. В с. Солник работят  2 къщи за селски туризъм, които пресъздават през туристи от цял свят самобитни празници и обичаи.
През последните години администрацията на общината цели да укрепи своите туристически позиции, възстановява, опазва и обновява своите природни и антропогенни дадености и създава нови атракции за туристите. Пътищата се ремонтират и достъпът до селата в общината е сравнително лесен. Има междуобщински и вътрешни линии, а най-лесно се стига със собствен транспорт. 
Община Долни чифлик предлага отлични възможности за една незабравима почивка за любителите на красивата природа и спокойствието.