Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достап до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Заявление за достъп до обществена информация може да изтеглите от тук - Приложение №1.

   За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация (наричани за краткост Заявления) се предоставя за ползване примерен образец -  Приложение № 1 към тези Правила.
6.1. Примерните образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на общинска администрация или се ползват от официалната електронна страница на общинска администрация. 
7. Заявленията се регистрират в деловодството на общинска администрация в деня на тяхното постъпване.
8. Регистрационният номер на Заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване.
9. Получените по пощата или на официалния електронен адрес на общината Заявления се регистрират по реда на т.7 .
9.1. Получените заявления по реда на т.9 се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл. 25, ал.1, т.т. 1, 2, 4 от ЗДОИ.
10. В деня на регистриране, деловодителят предоставя срещу подпис на служителя по т. 1.1.  писмените Заявления. 
11. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на  вече  регистрирано Заявление, носят регистрационния номер на Заявлението и датата на постъпване.
12. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират в деловодството на общината в два екземпляра и се обработват по реда на т. 7 .
13. В деня на регистрирането на жалбите, деловодителят ги предоставя срещу подпис на служителя по т. 1.1.