Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

    Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. В този срок кметът на общината  ИЛИ изрично определени от него лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Заповед № РД 31-1 от 04.01.2023 г. относно определяне на на длъжностно лице за организиране, приемане и регистриране на постъпили заявления по чл. 24 от ЗДОИ


Приложение № 1 - Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 3 - Протокол за предоставяне достъп до обществена информация