Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Публикува се информацията, предоставена повече от три пъти по реда на Глава трета от Закона за достъп до обществената информация.