Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

     В едномесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 36, ал. 1 и чл. 39 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество кметът на общината публикува на интернет страницата си декларациите на служителите в общинската администрация, и списък на лицата, които не са подали декларации в срок.