Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

Гише „Деловодство и информация” в Центъра за административно обслужване (ЦАО).

адрес: гр. Долни чифлик, пл. „Тича”, № 1.

тел: 05142 2106.

    Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. В този срок кметът на общината  ИЛИ изрично определени от него лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Заповед № РД 31-1 от 04.01.2023 г. относно определяне на на длъжностно лице за организиране, приемане и регистриране на постъпили заявления по чл. 24 от ЗДОИ