Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

Актуален към 01.01.2023 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация - Долни чифлик в pdf и doc формати

 1.  Описание на правомощията на кмета на общината и данни за организацията, функциите и отговорностите на общинската администрация;
 2.  Издадените актове в изпълнение на правомощия на кмета на общината и текстовете на издадените от него нормативни и общи административни актове;
 3.  Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от общинската администрация;
 4.  Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
 5.  Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
 6.  Стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
 7.  Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
 8.  Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
 9.  Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
 10.  Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
 11.  Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията;
 12.  Обявления за конкурси за държавни служители;
 13.  Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 14.  Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
 15.  Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 по ЗДОИ;
 16.  Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ.