Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2024

1. Право на достъп до обществена информация
Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл.4 от ЗДОИ.

2. Заявление за достъп:
2.1. Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на :
- устно запитване в деловодството на общинска администрация Долни чифлик;
- писмено заявление в деловодството на общинска администрация Долни чифлик;
- заявление чрез адреса на електронната поща на община Долни чифлик – 
obshtina@dolnichiflik.bg.
2.2. Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
• трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
• описание на исканата информация;
• предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
• адреса за кореспонденция със заявителя.
В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане /чл.25, ал.2 от ЗДОИ/.

3. Разглеждане на заявленията
Постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни след датата на регистриране /чл.28, ал.1 от ЗДОИ/.

4. Удължаване на срока за предоставяне на достъп
Срокът за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде удължен при следните хипотези:
4.1. при условията на чл.29 от ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването започва да тече нов 14-дневен срок, в който информацията следва да бъде предоставена.
4.2. при условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.
4.3. при условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.
Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това. Служителят от общинска администрация Долни чифлик, на който е разпределена преписката, проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя съответните проекти на уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл.31 от ЗДОИ.
При изрично несъгласие на третото лице, исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.
Ако е получено съгласие от третото лице, информацията, отнасяща се до него, се предоставя при спазване на условията, посочени от третото лице.
Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

5. Препращане на заявлението
Когато общинска администрация Долни чифлик не разполага с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението служителят, на който е разпределена преписката, я препраща на съответния орган, като изготвя уведомление и до заявителя.

6. Липса на исканата информация
Когато след изискано становище от отделите в общинска администрация Долни чифлик се установи, че никой не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок заявителят се уведомява за това.

7. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Общинска администрация Долни чифлик предоставя достъп до обществена информация в следните форми:
7.1. преглед на информацията – оригинал или копие;
7.2. устна справка;
7.3. копия на материален носител;
7.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
7.5. публикуване на информация на платформата за достъп до обществена информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя в различна от посочената от заявителя форма, когато:
1. за нея няма техническа възможност;
2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
3. води до възможност за неправомерна обработка на обществената информация;
4. води до нарушаване на авторски права.

8. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация
8.1.Решението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация (изцяло или частично);
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5. разходите по предоставянето на достъп до обществена информация;
6. други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация, ако има данни за такива.
8.2. Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
8.3. Решението се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща. В този случай с решението се изпраща и копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните, като не се съставя протокол и не се заплащат и разходи по предоставянето.
8.4. Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
9. Решение за отказ за предоставяне на обществена информация
9.1. В решенията за отказ за предоставяне на обществена информация задължително се посочват правното и фактическото основание за отказа по ЗДОИ, а в случаите по чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, когато исканата информация представлява търговска тайна, и обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговци;
9.2. Решението за отказ се връчва на заявителя лично срещу подпис, по пощата с обратна разписка, по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от министерския съвет.

10. Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация
Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят заплаща определените материални разходи по предоставянето по нормативи, определени от министъра на финансите съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (ДВ, бр. 22/18.03.2022 г.), както следва:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разходи

1.

Хартия A4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 GB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 GB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

11. Обжалване
Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена и информация се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.