Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.08.2023

Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦАО и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:

Административното обслужване в община Долни чифлик се осъществява чрез Център за административно обслужване (ЦAO) в сградата на общината с адрес гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, № 1, както и в залата за обслужване на граждани на дирекция "Местни приходи" с адрес гр. Долни чифлик, ул. „Камчия“, № 6 (в сградата на читалището) и в общинската администрация във всички села на общината и електронно през интернет страницата на общината.
 

Начини на заявяване на услуга:

 • Община Долни чифлик приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК, депозирани пряко на гишетата за обслужване на клиенти.
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • факс
 • Електронни административни услуги
 • Система за сигурно електронно връчване
 • електронна поща на адрес: obshtina@dolnichiflik.bg

Начини за заплащане на услуга подадена по електронен път:

 • Единна входна точка за електронни плащания (система за еПлащане - https://pay.egov.bg).
 • Банкова сметка на общината:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – КЛОН ВАРНА

БАНКОВА СМЕТКА – BG78FINV91508416722963 BIC- FINVBGSF


Информация относно подаване на заявление по електронен път


Заявлението се счита за получено от доставчика в момента на постъпване в информационната му система.

Електронните документи могат да бъдат със структурирано и с неструктурирано съдържание и трябва да използват отворени формати. Заявление може да се подаде и чрез пълномощник или посредник, което се указва при заявяване на услугата. Подаващият заявлението прилага съответния документ за упълномощаване или посредничество. Когато заявлението се подава от пълномощник чрез електронно овластяване по ЗЕИ, пълномощно не се прилага.

В случаите, когато закон изисква заявлението за електронна административна услуга да е подписано, заявлението и приложените към него документи могат да се подписват и с усъвършенстван електронен подпис, след като физическото лице се е идентифицирало по реда на Закона за електронната идентификация.
За усъвършенстван електронен подпис се счита и електронен подпис, положен чрез криптографските ключове, използвани за електронна идентификация.

Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4.
Връчването на електронните изявления от доставчиците на електронни административни услуги може да се извършва чрез изпращане на съобщение на електронния адрес, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление, или от единния портал по чл. 12, ал. 1. Документите се смятат за връчени с изтеглянето им.
Когато получателят не е изтеглил документ в 7-дневен срок от изпращане на съобщението по ал. 2, документът се връчва по ред, определен със закон.


Обработване на лични данни


Вашите лични данни се обработват от община Долни чифлик, действаща в качеството на администратор на лични данни съгласно Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните).

Предоставянето на определени Ваши лични данни е задължителна стъпка при попълване и подаване на документи, необходими за предоставяне на необходимата Ви административна услуга.

Община Долни чифлик може да събира и обработва личните Ви данни за:

 • изпълнение на законови задължения;
 • за изпълнение на сключени договори;
 • за изпълнение на задачи от обществен интерес;
 • упражняване на официални правомощия;
 • за предоставяне на поисканите от Вас административни услуги.

В определени случаи община Долни чифлик може да изисква Вашето информирано съгласие за събиране и обработване на личните Ви данни, дадено в изрична писмена декларация.

Защитата на личните Ви данни и тяхната поверителност е от изключителна важност за община Долни чифлик, поради което всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност и надеждност. Служителите на общинската администрация са запознати с действащото законодателство и вътрешните правила, свързани със защитата и обработването на лични данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност.

Повече информация за обработването на личните Ви данни и Вашите права като субекти на данни можете да откриете в секция "Защита на личните данни (GDPR)" в интернет страницата на община Долни Чифлик (https://dolnichiflik.bg/wps/portal/municipality-dolni-chiflik/home/gdpr/gdpr), както и в Уведомление за обработване и достъп до лични данни, чийто пълен текст е достъпен на хартиен носител в Центъра за услуги и информация на граждани.