Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2024

Какво е необходимо за подаване на електронно заявление чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги:

 • Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 • Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услуга:

 • Изберете услуга от списъка
 • Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 • Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 • Отворете формата с Adobe Reader.
 • Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 • Попълнете всички полета с изискваната информация.
 • От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 • След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 • Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 • След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 • Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

Заплащането на заявена електронна административна услуга (ЕАУ) се извършва чрез

 • Единна входна точка за електронни плащания (система за еПлащане - https://pay.egov.bg).
 • Банкова сметка на общината:

            „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – КЛОН ВАРНА

            БАНКОВА СМЕТКА – BG78FINV91508416722963 BIC- FINVBGSF

Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4.
Връчването на електронните изявления от доставчиците на електронни административни услуги може да се извършва чрез изпращане на съобщение на електронния адрес, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление, или от единния портал по чл. 12, ал. 1. Документите се смятат за връчени с изтеглянето им.
Когато получателят не е изтеглил документ в 7-дневен срок от изпращане на съобщението по ал. 2, документът се връчва по ред, определен със закон.

 


Възможност за заплащане на местни данъци и такси по електронен път

Заплащане на местни данъци и такси по електронен път


Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии


Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията


Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение


Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър


Възстановяване или промяна на име


Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация


Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове


Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект


10 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност


11 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина


12 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина


13 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях


14 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми


15 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти


16 Издаване на виза за проектиране


17 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект


18 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението


19 Издаване на заповед за изземване на имот


20 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти


21 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти


22 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране


23 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи


24 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние


25 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения


26 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии


27 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци


28 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства


29 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.


30 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път


31 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи


32 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение


33 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар


34 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи


35 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя


36 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него


37 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя


38 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение


39 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него


40 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони


41 Издаване на разрешение за строеж


42 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти


43 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението


44 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите


45 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти


46 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините


47 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите


48 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон


49 Издаване на скици за недвижими имоти


50 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители


51 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения


52 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението


53 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство


54 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване


55 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж


56 Издаване на удостоверение за декларирани данни


57 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство


58 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък


59 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


60 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)


61 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси


62 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти


63 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост


64 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ


65 Издаване на удостоверение за наследници


66 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес


67 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес


68 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)


69 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)


70 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот


71 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


72 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес


73 Издаване на удостоверение за правно ограничение


74 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година


75 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


76 Издаване на удостоверение за родените от майката деца


77 Издаване на удостоверение за семейно положение


78 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца


79 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


80 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат


81 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България


82 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки


83 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж


84 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство


85 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии


86 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти


87 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)


88 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба


89 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове


90 Изменение на план на новообразувани имоти


91 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд


92 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК


93 Категоризация на заведения за хранене и развлечение


94 Категоризация на места за настаняване


95 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство


96 Одобряване изменението на кадастрален план


97 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве


98 Одобряване на подробен устройствен план


99 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени


100 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация


101 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари


102 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии


103 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа


104 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи


105 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план


106 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект


107 Предоставяне на достъп до обществена информация


108 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока


109 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта


110 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии


111 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган


112 Припознаване на дете


113 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура


114 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването


115 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици


116 Промяна в актовете за гражданско състояние


117 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива


118 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга


119 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория


120 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения


121 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост


122 Справки (устни и писмени) от кадастъра


123 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост


124 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж


125 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти


126 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация


127 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина


128 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти


129 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот


130 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение


131 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост