Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.03.2022

Административни услуги "Зелена система"


Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност


Административни услуги "Кадастър"


Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Справки (устни и писмени) от кадастъра

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър


Административни услуги "Контрол по строителството"


10 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

11 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

12 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве


Административни услуги "Местни данъци и такси"


13 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

14 Издаване на удостоверение за декларирани данни

15 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

16 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

17 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

18 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

19 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

20 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

21 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

22 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения


Административни услуги "Реклама"


23 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

24 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

25 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение


Административни услуги "Селско стопанство и екология"


26 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

27 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

28 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

29 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

30 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

31 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци


Административни услуги "Социални дейности"


32 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии


Административни услуги "Транспорт"


33 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

34 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

35 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

36 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

37 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии


Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"


38 Категоризация на места за настаняване

39 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

40 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

41 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

42 Прекратяване на категория на туристически обект

43 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

44 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

45 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

46 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

47 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

48 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

49 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него


Административни услуги Нотариална дейност


50 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

51 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

52 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите


Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне


53 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

54 Издаване на удостоверение за наследници

55 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

56 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

57 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

58 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

59 Възстановяване или промяна на име

60 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

61 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

62 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

63 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

64 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

65 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

66 Припознаване на дете

67 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

68 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

69 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

70 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

71 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

72 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

73 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

74 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

75 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

76 Издаване на удостоверение за правно ограничение

77 Издаване на удостоверение за семейно положение

78 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

79 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

80 Промяна в актовете за гражданско състояние

81 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

82 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

83 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

84 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

85 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

86 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

87 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес


Административно-технически услуги Общинска собственост


88 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

89 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

90 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

91 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

92 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

93 Издаване на заповед за изземване на имот

94 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

95 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение


Административно-технически услуги Устройство на територията


96 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

97 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

98 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

99 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

100 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

101 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

102 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

103 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

104 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

105 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

106 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

107 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

108 Издаване на скици за недвижими имоти

109 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

110 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

111 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

112 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

113 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

114 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

115 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

116 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

117 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

118 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

119 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

120 Издаване на виза за проектиране

121 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

122 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

123 Издаване на разрешение за строеж

124 Одобряване изменението на кадастрален план

125 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

126 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

127 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

128 Одобряване на подробен устройствен план

129 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

130 Изменение на план на новообразувани имоти

131 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

132 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

133 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях


Правни и административно-технически услуги


134 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

135 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията


УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ


136 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

137 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

138 Предоставяне на достъп до обществена информация