Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.08.2023

  Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Административното обслужване в община Долни чифлик се осъществява чрез Център за административно обслужване (ЦАО) в сградата на общината с адрес гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, № 1, както и в залата за обслужване на граждани на дирекция "Местни приходи" с адрес гр. Долни чифлик, ул. „Камчия“, № 6 (в сградата на читалището) и в общинската администрация във всички села на общината и електронно през интернет страницата на общината.
Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦАО и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч. ;
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Начини на заявяване на услуга: Община Долни чифлик приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК, депозирани пряко на гишетата за обслужване на клиенти, чрез лицензиран пощенски оператор, електронна поща или факс.


Такси и цени: Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик (НОАМТЦУ) или друг нормативен акт.
Орган, осъществяващ контрол: Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги. Контролът се осъществява от кмета на общината. Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им в деловодната електронна система през интернет или лично в ЦАО или чрез подаване на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги.


Ред и срокове за обжалване: Обжалване в 14-дневен срок пред Областен управител на област Варна или Административен съд - гр. Варна, съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установено друго.
Начини на получаване на резултата от услугата: Лично, чрез упълномощен представител, по поща с известие за доставяне.
Електронен адрес за предложения във връзка с предоставяните услуги: obshtina@dolnichiflik.bg

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.


По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-   документи от съд или съдебен служител;

-   административни документи;

-   нотариални актове;

-   официални удостоверения върху частни документи;

-   документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

 • раждане
 • смърт
 • това, че лицето е живо
 • име
 • брак, брачна дееспособност и семейно положение
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака
 • регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство
 • произход или осиновяване
 • местоживеене и/или местопребиваване
 • гражданство
 • липса на съдебно минало
 • кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка
 • Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231D53

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.08.2023

  Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Административното обслужване в община Долни чифлик се осъществява чрез Център за административно обслужване (ЦАО) в сградата на общината с адрес гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, № 1, както и в залата за обслужване на граждани на дирекция "Местни приходи" с адрес гр. Долни чифлик, ул. „Камчия“, № 6 (в сградата на читалището) и в общинската администрация във всички села на общината и електронно през интернет страницата на общината.
Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦАО и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч. ;
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Начини на заявяване на услуга: Община Долни чифлик приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК, депозирани пряко на гишетата за обслужване на клиенти, чрез лицензиран пощенски оператор, електронна поща или факс.


Такси и цени: Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик (НОАМТЦУ) или друг нормативен акт.
Орган, осъществяващ контрол: Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги. Контролът се осъществява от кмета на общината. Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им в деловодната електронна система през интернет или лично в ЦАО или чрез подаване на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги.


Ред и срокове за обжалване: Обжалване в 14-дневен срок пред Областен управител на област Варна или Административен съд - гр. Варна, съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установено друго.
Начини на получаване на резултата от услугата: Лично, чрез упълномощен представител, по поща с известие за доставяне.
Електронен адрес за предложения във връзка с предоставяните услуги: obshtina@dolnichiflik.bg

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.


По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-   документи от съд или съдебен служител;

-   административни документи;

-   нотариални актове;

-   официални удостоверения върху частни документи;

-   документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

 • раждане
 • смърт
 • това, че лицето е живо
 • име
 • брак, брачна дееспособност и семейно положение
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака
 • регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство
 • произход или осиновяване
 • местоживеене и/или местопребиваване
 • гражданство
 • липса на съдебно минало
 • кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка
 • Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.