Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Дата на публикуване: 25.01.2023
Последна актуализация: 04.10.2023

 

11.05.2023 г.

Важно съобщение! 

Крайният срок за представяне на документите в Община Долни чифлик се удължава до 25.05.2023 г.


На 20.12.2022 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез Общинска администрация – Долни чифлик.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

 • подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 • достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
 • стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
 • ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 • намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия; 
 • подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез обновление и модернизиране на сградния фонд.

            Допустими са всички многофамилни жилищни сгради – блокове или блок секции, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Собственици на самостоятелни обекти (ССО), в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са учредили и регистрирали Сдружение на собствениците (СС). Необходимо е решение на общото събрание на етажната собственост с най-малко 67% съгласие, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата.

Общинската администрация – Долни чифлик ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване.

Допустимите дейности за финансиране са:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
 • По външните сградни ограждащи елементи:
 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
 • По системите за поддържане на микроклимата:
 • ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 • СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 • СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

 

Няма да се финансират:

 • Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
 • Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

 

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към настоящите насоки.

 

За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:

 1. Заявление за участие;
 2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
 5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
 6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

 

 

Крайният срок за представяне на документите в Община Долни чифлик е 10.05.2023 г.

 

Забележка:

Всяко сдружение поема за своя сметка разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и разходите за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

В случай, че сградата бъде одобрена за финансиране тези разходи ще бъдат възстановени на сдруженията в рамките на срока за изпълнение и отчитане на Предложението за изпълнение на инвестиция.

 

Насоките за кандидатстване са публикувани и на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

 

За въпроси и консултация по процедурата и документите, може да се обръщате към следните служители на община Долни чифлик:

 • Катерина Костова-Златева – директор на дирекция „Инвестиционна политика“ - 0887690669;
 • Даниела Кръстева – гл. експерт „Разработване и управление на проекти“ – 0882559902;
 • Дияна Момкова – гл. експерт „Инвестиционна политика“ – 0882272547;
 • Стела Митева-Радева – гл. експерт „Информационно обслужване на проекти“ - 0878963697

и на телефон 05142/2480

 

За инженерно-технически въпроси:

 • инж. Марин Булашиков – 0884311766; 05142/2008

 

 

 

 

документи за информация и кандидатстване