Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2

Общи административни актове

Дата на публикуване: 17.11.2021
Последна актуализация: 10.05.2024

Заповед № РД-1073 от 09.05.2024 г. относно Заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес


Заповед № РД 672 от 26.03.2024 г.  поправка на фактическа грешка в Заповед № РД 667 от 25.03.2024 г.


Заповед № РД 667 от 25.03.2024 г. относно Назначаване на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99, ал.1, т.11 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация


Заповед № РД-418 от 26.02.2024 г. относно отсичане на 3 бр. дървета от дървесен вид „бор“, намиращи се в ПИ № 8921.501.805 по плана на с. Пчелник, с административен адрес: ул. „Паисий Хилендарски“ № 26.


Заповед РД-3070 от 20.12.2022 г. относно отмяна на заповед № РД-2267 от 12.09.2022 г. относно режим на водоползване в селата Бърдарево, Солник и Голица


 Заповед РД-242 от 02.02.2022 г. относно горските територии в община Долни чифлик, в които е забранена пашата на селскостопански животни през 2022 г.


Заповед РД-142 от 24.01.2022 относно предоставяне за ползване общински полски пътища във връзка със сключени споразумения за стопанската 2021/2022 година


Заповед № РД- 2901 от 20.12.20201 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и решение № 583 от протокол № 31 от 25.11.2021 г. на Общински съвет - Долни чифлик относно предоставяне за ползване общински полски пътища


 Заповед № РД-2540 от 19.11.2021 относно предоставяне за ползване на общински полски пътища във връзка със сключени споразумения за стопанската 2021/2022 година