Z6_PPGAHG80015N906456LUN6J1J2
Z7_PPGAHG80015N906456LUN6J1B6

Годишни финансови отчети

Дата на публикуване: 01.12.2022
Последна актуализация: 15.03.2024

28.09.2023 г.

Заверен годишен финансов отчет на община Долни чифлик за 2022 г.

- Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2022 г.

- Баланс за 2022 г. - коригиран

- Капиталови разходи към 31.12.2022 г.

- Обяснителна записка към  ГФО 2022 г.

Одитен доклад на Сметна палата към 31.12.2022 г.

- Решение на Общински съвет-Долни чифлик № 1101 от 31.08.2023 г.


15.08.2023 г.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Долни чифлик за 2022 г.

 

ПОКАНА

 ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2022 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

           

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на бюджета на общината за 2022 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 28.08.2023 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.

Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 08.09.2023 година от 8 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината, СЕС и чужди средства за 2022 година .

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Председател на Общински съвет - Долни чифлик

 

- Отчет за капиталови разходи към 31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на DES към 31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на DMP към 31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на K33 към 31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на RA към 31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на КSF към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет общински дълг към 31.12. 2022 г.

План -отчет ТБО към 31.12.2022 г.

Приходи бюджет към 31.12.2022 г.

Приходи-разходи чужди средства към 31.12.2022 г.


06.08.2022 г.

Годишен финансов отчет на община Долни чифлик за 2021 г.

- Баланс към 31.12.2021 г.

- Обяснителна записка към ГФО към 31.12.2021 г.

- Капиталови разходи към 31.12.2021 г.

- Отчет за касови изпълнения на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2021 г.

- Решение на общински съвет № 777 от 28.07.2022 г.


20.06.2022 г.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Долни чифлик за 2021 г.

ПОКАНА

 ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2021 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на бюджета на общината за 2021 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 20.06.2022 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.

Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 14.07.2022 година от 16 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината, СЕС и чужди средства за 2021 година .

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Председател на Общински съвет - Долни чифлик

- Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

- Отчет за капиталови разходи към 31.12.2021 г.

- Отчет за касови изпълнения RA към 31.12.2021 г.

- Отчет за касово изпълнение DES към 31.12.2021 г.

- Отчет за касово изпълнение DMP към 31.12.2021 г.

Отчет за касово изпълнение KSF към 31.12.2021 г.

Отчет за касово изпълнение K33 към 31.12.2021 г.

- Отчет общински дълг към 31.12.2021 г.

- Отчет за разходвани средства за работни заплати към 31.12.2021 г.

- План сметка ТБО 

- Отчет за касови изпълнения на чужди средства към 31.12.2021 г.

- Приходи към 31.12.2021 г.


30.11.2021 г.

Заверен годишен финансов отчет на община Долни чифлик за 2020 г.

- Баланс за 2020 г. - коригиран

- Обяснителна записка към ГФО за 2020 г.

- Капиталови разходи към 31.12.2020 г.

- Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2020 г.

- Одитен доклад на Сметна палата към 31.12.2020 г.


03.09.2021 г.

Годишен фиансов отчет на община Долни чифлик за 2020 г.

- баланс към 31.12.2020 г.

- обяснителна записка към ГФО 2020 г.

- Капиталови разходи към 31.12.2020 г.

- Решение на общински съвет № 505 от 26.08.2021 г.

- Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2021 г.


03.08.2021 г.

Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Долни чифлик за 2020 г.

ПОКАНА

 ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2020 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на бюджета на общината за 2020 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 03.08.2021 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.

Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 16.08.2021 година от 16 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината, СЕС и чужди средства за 2020 година .

 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Председател на Общински съвет - Долни чифлик

 

- Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

- Отчет за капиталови разходи към 31.12.2020 г.

- Отчет за касови изпълнения RA към 31.12.2020 г.

- Отчет за касово изпълнение DES към 31.12.2020 г.

- Отчет за касово изпълнение DMP към 31.12.2020 г.

Отчет за касово изпълнение KSF към 31.12.2020 г.

Отчет за касово изпълнение K33 към 31.12.2020 г.

- Отчет общински дълг към 31.12.2020 г.

- Отчет за разходвани средства за работни заплати към 31.12.2021 г.

- План сметка ТБО 

- Отчет за касови изпълнения на чужди средства към 31.12.2021 г.

- Приходи към 31.12.2021 г.