Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3JI3
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3JA7

Публичен регистър на лица които не са подали декларации

Дата на публикуване: 26.08.2021
Последна актуализация: 26.08.2021

№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 вх. № ВП/дата

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 вх. № ВП/дата

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 вх. № ВП/дата

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 вх. № ВП/дата

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

1

Няма