Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3JC6
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3JS3

Публичен регистър на подадените от служителите декларации

Дата на публикуване: 18.08.2021
Последна актуализация: 11.03.2024

№ по ред

Имена на декларатора

Длъжност

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 вх. № ВП/дата

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 вх. № ВП/дата

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 вх. № ВП/дата

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4 вх. № ВП/дата

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

1

Анита Михайлова Анастасова

Главен специалист "Устройство на територията"

 

   

2

Антоанета Михайлова Григорова

Директор ДГ

"Щастливо детство"

 

   

3

Борислав Георгиев Георгиев

Главен специалист ТО

9400 Б-3-1/15.01.2019 г.

   

4

Боряна Георгиева Стаменова

Директор на дирекция "Местни приходи"

 

   

5

Валентина Радкова Русева

Ръководител на ЦСРИ - Долни чифлик

9400 В-246-3 /12.10.2022 г.

   

6

Васил Красимиров Василев

Мл .специалист ОС

9400 В-38/07.03.2024 г.

     

7

Весела Калоянова Великова

Ръководител ЦНСТ

 

   

8

Веселина Миткова Георгиева

Директор ОСП Благоустройство и озеленяване

9400 В-75/04.05.2023 г.

   

9

Веселка Великова Кателиева

Главен специалист

 

   

10

Геновева Пламенова Савова

Одитор

9400 Г-209/28.10.2020 г.

   

11

Гергана Друмева Друмева

Младши експерт ТТТ

9400 Г-61/13.04.2023 г.

9400 Г-62/13.04.2023 г.    

12

Гергана Кънчева Йорданова

Ръководител ЦСРИ с. Рудник.

9400 Г-77/09.05.2023 г.

9400 Г-76/05.05.2023 г.    

13

Гергана Янакиева Стойчева

Главен специалист АОН

9400 Г-120-3 /17.07.2023 г.

9400 Г-120-1/17.07.2023 г.    

14

Гергана Янева Янева

Младши експерт

9400 Г-177/06.11.2023 г.

9400 Г-176/02.11.2023 г.    

15

Даниела Тодорова Станчева

Главен специалист "Деловодство и информация"

 

   

16

Даниела Неделчева Кръстева

Главен експерт РУП

 

   

17

Дафко Стоянов Иванов

Главен специалист

" Мрежова и информационна сигурност и архивохранилище"

 

   

18

Десислава Живкова Желязкова

Младши експерт ПРЧК

 

   

19

Димка Драгоева Иванова

Специалист АОН

 

   

20

Дияна Ангелова Паскова

Касиер

9400 Д-38/ 14.02.2023 г.

   

21

Дияна Иванова Момкова

Главен експерт "Инвестиционна политика"

 

22

Дияна Кръстева Димитрова

Главен експерт УРОС

 

   

23

Добринка Димитрова Любенова

Главен счетоводител

 

24

Елена Демирева Петрова

Главен специалист АОН

 

25

Елка Димитрова Иванова

Главен специалист ЕСГРАОН

 

   

26

Елонка Цачева Орманова

Директор ДГ "Здравец"

 

   

27

Жана Ангелова Иванова

Директор ДГ "Щурче"

 

   

28

Жанет Данаилова Русева

Главен специалист АОН

9400 Ж-17-2/25.03.2021 г.

   

29

Здравко Дойчев Златев

Младши специалист МДС

 

   

30

Златина Бориславова Веселинова

Главен експерт СОС

 

   

31

Иванка Николова Михова

кметски наместник

с. Юнец

 

   

32

Ивелина Кирилова Желязкова

Главен счетоводител

 

   

33

Ивелина Стоянова Събева

Директор на дирекция ГРАО

 

   

34

Илияна Димчева Илиева

Касиер

 

   

35

Илка Василева Тенева

Заместник кмет на община Долни чифлик

9400 И-52/08.03.2024 г.

     

36

Йоанна Карамфилова Коева

Младши експерт

 

   

37

Йорданка Благомирова Любенова

Главен експерт  "Човешки ресурси"

 

   

38

Калинка Радкова Атанасова

Директор ДГ "Пламъче"

 

   

39

Катерина Красимирова Костова-Златева

Директор дирекция "ИП"

9400 K-20/14.01.2019 г.

   

40

Катя Стефанова Михова

Специалист АОН

9400 К-144/01.08.2023 г.

9400 К-149/9.08.2023 г.

   

41

Кина Александрова Атанасова

Експерт ГС

9400 К-213а/ 30.11.2022 г.

   

42

Кина Атанасова Павлова

Секретар на община

 

   

43

Красимира Илиева Стефанова

Директор

ДГ "Мечо Пух"

 

   

44

Кристина Добринова Георгиева

Младши експерт

9400 К-195/03.11.2023 г.

9400 К-194/02.11.2023 г.    

45

Кристина Добринова Кателиева

Старши експерт ОПИП

 

   

46

Магдалена Дамянова Неделчева

Главен специалист счетоводно отчитане

 

   

47

Маргарита Стойчева Янева

Управител Наблюдавано жилище

 

   

48

Мариела Георгиева Христова

Ръководител вътрешен одит

 

   

49

Марин Димитров Булашиков

Началник отдел УТ

9400 М-517-1/15.11.2019г.

   

50

Мария Владимирова Миткова

Секретар МКБППМН

 

   

51

Мария Веселинова Паскова

Началник отдел ОС

 

   

52

Марияна Пламенова Любенова

Социален работник

 

   

53

Миглена Андреева Желева

Главен специалист ЕСГРАОН

 

   

54

Миглена Наумова Христова

Главен инспектор МП

 

   

55

Милена Петрова Христова Младши експерт "Местни приходи"

9400 М-361/09.11.2021г.

   

56

Мирка Василева Рачева

Ръководител ЦСРИ гр. Долни чифлик.

 

   

57

Мирослава Маринова Фъргова

Главен експерт "Обществени поръчки"

 

   

58

Моника Славова Чавдарова

Ръководител ЦНСТПЛПР

 

   

59

Надка Георгиева Янкова

Главен специалист АОН

 

   

60

Надя Панайотова Николова

Главен специалист АОН

9400 Н-186/18.08.2023 г.

9400 Н-185/18.08.2023 г.

   

61

Нели Йорданова Маринова

Главен инспектор МП

 

   

62

Параскева Лефтерова Любчева

Кметски наместник

с. Кривини

 

   

63

Пламена Костадинова Лазарова

Старши експерт "Строителен контрол"

 

   

64

Пламен Стоянов Павлов

Главен специалист СС

 

   

65

Ради Енев Радев

главен специалист КСОИП

 

   

66

Радка Стоянова Стефанова

Директор дирекция "ФСД и УС"

 

   

67

Радостина Петрова Борисова

Главен специалист КР

 

   

68

Росица Василева Демирева

Експерт СУЗ

9400 Р-7-3/10.01.2023 г.

   

69

Росица Недкова Чернева

Главен специалист АОН

9400 Р-226/29.07.2020 г.

   

70

Росица Тодорова Кунчевска

Управител ЗЖ

 

   

71

Силвия Борисова Борисова

Главен експерт

 

   

72

Снежана Димитрова Георгиева

Специалист АОН

 

   

73

Стела Йорданова Митева-Радева

Главен експерт ИОП

 

   

74

Стела Кирилова Кирова

Младши специалист МДТ

9400 С-118/20.04.2021 г.

   

75

Стефан Павлов Василев

Главен експерт ГЗ

 

   

76

Стефка Димитрова Петрова 

Главен специалист АОН

 

77

Таня Георгиева Фотева

Касиер

9400 Т-112/13.11.2023 г.

   

78

Теодора Димитрова Атанасова

Директор ДГ "Здравец"

9400 Т-108/27.10.2023 г.

 

79

Теодора Димитрова Неделчева

Юрисконсулт

 

   

80

Тихомир Стаменов Петров

Директор дирекция АПИО

 

   

81

Яна Колева Хараланова

Директор ДГ "Щурче"

9400 Я-42-3/19.09.2022 г.

   

82

Янка Тодорова Желязкова

Главен специалист АОН