Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2021

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231PG0

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2021

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3DI7

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2021

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.