Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.04.2024

12.06.2020 г.

О-7/12.06.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ИГЛИКА”, С. ГРОЗДЬОВО““


11.06.2020 г.

УИН в РОП 00466-2020-0005, ОП-5/10.06.2020 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НА С. ШКОРПИЛОВЦИ И ДОВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ”


04.06.2020 г.

О-6/04.06.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“


28.05.2020 г.

О-5/28.05.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ ШКОРПИЛ”, С. ШКОРПИЛОВЦИ”, ФИНАНСИРАНА СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, МИРГ БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН И ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО”


19.05.2020 г.

УИН в РОП 00466-2020-0004, ОП-4/19.05.2020 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ДОЛНИ ЧИФЛИК – СТАРО ОРЯХОВО“


14.04.2020 г.

О-4/14.04.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“


26.03.2020 г.

УИН в РОП 00466-2020-0003, ОП-3/26.03.2020 г. OТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“

03.10.2022 г.

Oбявление за приключил договор ел.енергия


20.03.2020 г.

УИН в РОП 00466-2020-0002 - OТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ И „ЗЕЛЕНИ” ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”

25.08.2022 г.

Обявление за приключване на договор


18.03.2020 г.

О-3/18.03.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2020 Г.“


18.03.2020 г.

О-2/18.03.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ - С. ГРОЗДЬОВО, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”


25.02.2020 г.

УИН в РОП: 00466-2020-0001, ОП-1/25.02.2020 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби“ по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"“, Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби““. Обособена позиция № 3: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „седан““. Обособена позиция № 4: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лекотоварен автомобил“.


13.02.2020 г.

О-1/13.02.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА ОБЕКТ: ”ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА – КМЕТСТВО С. СТАРО ОРЯХОВО ”


27.12.2019 г.

УИН в РОП 00466-2019-0009 - Oткрита процедура по чл.18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ , ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”


10.12.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0008, ОП-8/10.12.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби“ по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"“, Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби““, Обособена позиция № 3: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „седан““


02.12.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0007, ОП-7/02.12.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА БЕТОН И ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“

28.02.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


22.11.2019 г.

О-10/22.11.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Долни чифлик за период 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.“ по обособени позиции:


08.10.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0006, ОП-6/08.10.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"“; Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил“


26.09.2019 г.

ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „НАЕМАНЕ НА ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“


11.09.2019 г.

О-9/11.09.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В С. РУДНИК, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“


23.08.2019 г.

О-8/23.08.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Наемане на техника с оператор за нуждите на община Долни чифлик“


21.08.2019 г.

О-7/21.08.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА: ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ГОРЕН ЧИФЛИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛ. ВАРНА“


20.08.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0005, ОП-5/20.08.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на улица „Еделвайс”, гр. Долни чифлик"


08.08.2019 г.

ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ В С. БУЛАИР ”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”


16.07.2019 г.

О-6/16.07.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ В С. БУЛАИР ”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”


11.06.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0004, ОП-4/11.06.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик”

ДС и приложения 


11.06.2019 г.

О-5/11.06.2019г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ И ПРИЛЕЖАЩИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК, С. ПЧЕЛНИК, С. ГОРЕН ЧИФЛИК“


20.05.2019 г.

О-4/20.05.2019г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА БЕТОН И ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“


26.02.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0003, ОП-3/26.02.2019 г. - Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т.2 ОТ ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ, УПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ – ТИП ПИКАП“.


21.02.2019 г.

О- 3/21.02.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ТУНДЖА“, С. СТАРО ОРЯХОВО


18.02.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0002, ОП-2/18.02.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:"Реконструкция и рехабилитация на улица „Тунджа”, с.Старо Оряхово"


30.01.2019 г.

О-2/30.01.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦЯ НА ТРОТОАРИ И ПРИЛЕЖАЩИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК, С. ПЧЕЛНИК, С. ГОРЕН ЧИФЛИК“


25.01.2019 г.

О-1/25.01.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА НА ЖИВОТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.”БРАТЯ ШКОРПИЛ”, С. ШКОРПИЛОВЦИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ – ПАРК „АРМЕЙСКИ”


08.01.2019 г.

УИН в РОП: 00466-2019-0001, ОП-1/07.01.2019 г. - Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т.2 ОТ ЗОП с предмет :„Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус)”


21.12.2018 г.

О-19 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на община Долни чифлик за имоти общинска собственост“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: с.Горен чифлик, с.Гроздьово, с.Нова Шипка, с.Венелин, с.Кривини, с.Бърдарево, с.Голица, с.Булаир и с.Солник“; Обособена позиция № 2: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: гр. Долни чифлик, с.Старо Оряхово, с.Шкорпиловци, с.Ново Оряхово, с.Рудник, с.Юнец, с.Детелина, с.Пчелник“


28.11.2018 г.

О-18/28.11.2018 г. Събиране на оферти с обява с предмет: : „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа с. Гроздьово, община Долни чифлик – ул. Жечка Карамфилова”


21.11.2018 г.

О-17 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ДЕРЕ В С. СТАРО ОРЯХОВО”.


21.11.2018 г.

О-16 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ДЕРЕ В С.СТАРО ОРЯХОВО”


19.11.2018 г.

УИН В РОП 00466-2018-0009/ 19.11.2018 Г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Долни чифлик по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил с брои места за сядане 8+1 (микробус)“, Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой употребяван автомобил с висока проходимост – тип пикап“


08.11.2018 г.

О-15 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Долни чифлик за период 01.01.2019г.- 31.12.2019г.“ по обособени позиции:


26.10.2018 г.

УИН В РОП 00466-2018-0008/ 26.10.2018 Г. ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАСЛА И ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МПС НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК


05.10.2018 г.

УИН в РОП: 00466 – 2018 – 0007 Публично състезание „ Реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане и реконструкция на канализационна мрежа по ул. „Шипка“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“ и ул. „Смолян“ в гр. Долни чифлик“


01.10.2018 г.

О-14/01.10.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"


01.10.2018 г.

О-13/01.10.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"


26.09.2018 г.

О-12/26.09.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 03/07/2/0/00424 "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“


26.09.2018 г.

О-11/26.09.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици: с. Шкорпиловци – ул. „Хан Тервел“, ул. „Стара планина“ и с. Старо Оряхово – ул. „Лом“, ул. „Орфей“, част от ул. „Камчия“ и ул. „Пирин“ и част от уличната мрежа на гр. Долни чифлик”


05.09.2018 г.

О-10/05.09.2018 г. - Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонения, II част: кан. Клонове №111, 112, 113, 114, 116, 117, 179, 180, 181, 191, 193, 194, 197, 198, 199 и 201“


25.07.2018 г.

0-9/25.07.2018 Г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”


25.07.2018 г.

О-8/25.07.2018 Г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЛОЧЕСТ ВОДОСТОК НА МЕСТЕН ПЪТ В ПИ 0407 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ДОЛНИ ЧИФЛИК”


25.07.2018 г.

О-7/25.07.2018 Г. - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"


23.07.2018 г.

УИН В РОП: 00466-2018-0006, ОП-6/23.07.2018 Г., ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”


18.07.2018 г.

О-6/18.07.2018 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОЛИКЛИНИКА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК”


18.07.2018 г.

О-5/18.07.2018 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОЛИКЛИНИКА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”


12.07.2018 г.

О-4/12.07.2018 г. Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на община Долни чифлик за имоти общинска собственост“ по обособени позиции:


20.06.2018 г.

О-3/20.06.2018 г.- Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 03/07/2/0/00424 "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“


20.06.2018 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА - КМЕТСТВО С. СТАРО ОРЯХОВО“


15.06.2018 г.

УИН в РОП 00466-2018-0005/ 15.06.2018 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, по проект № 03/07/2/0/00424, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“


31.05.2018 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: “БЛАГОСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ТИЧА“ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“


31.05.2018 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА - КМЕТСТВО С. СТАРО ОРЯХОВО“


30.04.2018 г.

УИН в РОП 00466-2018-0004, ОП-4/30.04.2018 г.: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ И „ЗЕЛЕНИ” ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”


16.04.2018 г.

УИН в РОП 00466-2018-0003, ОП-3/16.04.2018 г.: “Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Долни чифлик“


04.04.2018 г.

УИН в РОП 00466-2018-0002, ОП-2/04.04.2018 г.: “Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонения, II част: кан. клонове №111, 112, 113, 114, 116, 117, 179, 180, 181, 191, 193, 194, 197, 198, 199 и 201"


26.03.2018 г.

О-2 / 26.03.2018 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СГРАДА В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"


12.03.2018 г.

УИН в РОП 00466-2018-0001, ОП-1/12.03.2018 г.: “Реконструкция, основен и текущ ремонт на обекти от уличната и общинската пътни мрежи, разположени на територията на община Долни чифлик“

11.07.2022 г.

Обявление за приключил договор


10.01.2018 г.

O-1 / 10.01.2018 г. - Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг "Реконструкция и преустройство на част от сграда в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"


14.11.2017 г.

О-7 Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по обособени позиции.


07.11.2017 г.

О-5 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г.“ по обособени позиции.


01.11.2017 г.

О-4 - !!! ОТТЕГЛЕНА !!! - ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР.


18.07.2017 г.

УИН в РОП: 00466-2017-0003 „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван коминиран багер – товарач за нуждите на община Долни чифлик”


09.06.2017 г.

УИН в РОП: 00466-2017-0002 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК„


19.04.2017 г.

УИН в РОП: 00466-2017-0001 „Предоставяне на услуги на Община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци, нерециклируеми и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Долни чифлик”


10.04.2017 г.

О-3 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ МЕЖДУ С. ШКОРПИЛОВЦИ И К.К. ШКОРПИЛОВЦИ”


10.04.2017 г.

О-2 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА 2 БРОЯ НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВTОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”


15.03.2017 г.

О-1 - Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК"- ID


28.11.2016 г.

9059146 - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 1.01.2017г.- 31.12.2017г.“ по обособени позиции


17.11.2016 г.

УИН в РОП: 00466-2016-0009 - "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови и строителни отпадъци , генерирани на територията на община Долни чифлик"


21.09.2016 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за изпълнение на СМР на обект: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ“


14.09.2016 г.

УИН в РОП 00466-2011-0002 - Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и третиране на твърди битови отпадъци в депо за неопасни отпадъци на територията на община Долни чифлик


13.09.2016 г.

9056472 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА за избор на изпълнител с предмет: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК И С. СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“, „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ № VAR1175/III-904/, ДОЛНИ ЧИФЛИК – КРИВИНИ – ГОЛИЦА – БУЛАИР, ПЪТ № VAR3176/III-2084/, ГРОЗДЬОВО – Х. БУНКЕРА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR1171/VAR1174/ ШКОРПИЛОВЦИ - К.КС. ШКОРПИЛОВЦИ - В.З. ТИЧА – ШКОРПИЛОВЦИ“ И „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ“, ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 12 ОТ 25 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 07 — „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.


02.08.2016 г.

Уникален номер: 00466-2016-0008 „Допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци и „зелени” отпадъци от населените места на община Долни чифлик до инсталация за механично и биологично третиране”


02.08.2016 г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки при община Долни чифлик


05.05.2016 г.

УИН в РОП - 652296 - Основен ремонт на IV класна пътна мрежа на община Долни чифлик и текущ и основен ремонт на уличната мрежа на населените места в община Долни чифлик


05.05.2016 г.

УИН в РОП - 729254 - „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК КЪМ ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК – I ЕТАП: БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ С КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ“ - I част: канализационни клонове № 140,141,158,159,170,175,183,184,186,189,190,202,202, 204,211 и 213


03.05.2016 г.

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - УСЛУГА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК


28.04.2016 г.

УИН в РОП - 729907 - Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на сгради в гр. Долни чифлик, община Долни чифлик Обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда – УПИ X, кв.48 по кадастрален и регулационен план на Община Долни Чифлик; Сдружение на собствениците „Камчия - север“; Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда – УПИ II, кв. 89 по кадастрален и регулационен план на Община Долни Чифлик; Сдружение на собствениците „Камчия - 82“


25.04.2016 г.

УИН в РОП - 727508 - „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Долни чифлик”


25.04.2016 г.

УИН в РОП - 9052157 - Изготвяне на Технически инвестиционен проект в необходимия обхват за нуждите на община Долни Чифлик, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за следните обекти: „Реконструкция на път № VAR 1175/III-904/, Долни Чифлик - Кривини – Голица – Булаир от км. 0+000 до км 33+000”, „Реконструкция на път VAR 3176/III-2084/, Гроздьово – х.Бункера” и „Рехабилитация на път № VAR 1171 /VAR 1174/ Шкорпиловци – к.кс. Шкорпиловци – в.з. Тича - Шкорпиловци от км 0+000 до км 2+085”


20.04.2016 г.

Вътрешни правила - валидни за обществени поръчки, открити преди 15.04.2016 г.


18.04.2016 г.

УИН в РОП - 9051369 - "Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 „Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”


13.04.2016 г.

УИН в РОП - 728309 - „Доставка на хранителни продукти за складовете на ОДЗ гр. Долни чифлик”


12.04.2016 г.

УИН в РОП - 727796 - „Закупуване на нова техника за поддръжка - трактор с оборудване /шредер,гребло,пясъкоразпръсквач/ за нуждите на община Долни чифлик“


11.04.2016г.

УИН в РОП - 727034 - Доставка на хранителни продукти за складовете на ОДЗ гр. Долни чифлик


06.04.2016 г.

Доставка на горива и масла за нуждите на МПС на община Долни чифлик - УИН в РОП - 689831


16.03.2016 г.

УИН в РОП - 720013 - „Предоставяне на услуги на община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик”


09.03.2016 г.

УИН в РОП - 9051085 - Почистване и продълбочаване на дере № 3 по регулационния план на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна


09.02.2016 г.

УИН в РОП-9050265 - “Възлагане на превози по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Долни чифлик) транспортна схема”


16.10.2015 г.

УИН в РОП-692890-Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Долни Чифлик по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи по три обособени позиции


27.07.2015 г.

УИН в РОП - 679318 - Доставка на горива (дизелово гориво - до 300 000 л. и газьол за отопление - до 75 000 л.) за нуждите на община Долни чифлик